Skatter, avdrag och inkomstskillnader

Interpellation 2008/09:223 av Johansson, Lars (s)

av Johansson, Lars (s)

den 18 december

Interpellation

2008/09:223 Skatter, avdrag och inkomstskillnader

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Statistiska centralbyrån publicerade i december fakta om vidgade klyftor och växande ojämlikhet i Sverige. Bakom detta ligger givetvis en medveten politik från den borgerliga regeringens sida. Inte minst handlar det då om den skattepolitik som förs. Skattesystemets huvudsyfte är att finansiera den generella välfärden men regeringen använder det i stället i arbetsmarknadspolitiskt syfte. Genom skattesystemet bestraffas de som inte är yrkesverksamma med högre skatt, oavsett bakgrund till att de inte yrkesarbetar. Samtidigt har regeringen sänkt skatter och infört avdrag som i hög utsträckning främjar högre inkomsttagare och rika. Förmögenhetsskatten har avskaffats och förändringarna av reglerna för fastighetsskatten har gett störst skattesänkning till de dyraste villorna.

Arbetslösa, sjuka och pensionärer betalar högre skatt än de som yrkesarbetar samtidigt som de har lägre inkomster. A-kassa och sjukersättning är inarbetade förmåner och pension uppskjuten lön. Dessa inkomsters straffbeskattning kan inte accepteras.

Avdraget för hushållsnära tjänster, vari nu ROT-avdraget infogats, är givetvis förmånligast för dem som har ekonomiskt utrymme att köpa tjänster i större omfattning. Med allt sämre tider i Sverige kommer detta att bli mer tydligt. Det mest stötande exemplet är att svenskar med småhus utomlands, exempelvis sommarhus i Spanien, kan få avdrag för städning, matlagning och trädgårdsskötsel på plats. Vidare kan vederbörande nu också få bidrag för reparationer och underhåll av fastigheten. Den som eventuellt äger en semesterby utomlands i sin näringsverksamhet torde också kunna få avdrag för underhåll av denna. I regeringens ”frågor och svar” kring ROT framhålls att begränsningen är att vederbörande själv och inte via ett bolag äger semesterbyn. Att regeringen i samband med ROT-avdraget inte tagit tillfället att justera reglerna så att de enbart gäller i Sverige är anmärkningsvärt.

Med anledning av ovanstående frågar jag statsrådet:

Avser statsrådet att ta några initiativ för att utjämna skatteskillnaden mellan yrkesaktiva och andra grupper

Avser statsrådet att ta initiativ till att hushållstjänst- och ROT-avdragen enbart ska gälla i Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-18 Anmäld: 2008-12-18 Besvarad: 2009-01-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)