Skattemoral

Interpellation 2007/08:123 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 6 november

Interpellation

2007/08:123 Skattemoral

av Peter Hultqvist (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I en intervju i Svenska Dagbladet den 5 november 2007 kommenterade Skatteverkets generaldirektör Mats Sjöstrand den senaste tidens serie av skandaler med skattefusk. Det har framkommit att ett antal högt uppsatta företrädare för Moderata samlingspartiet erkänt eller tvingats erkänna att de brutit mot skattelagstiftningen för egen ekonomisk vinnings skull. Mats Sjöstrand gör då bedömningen att den här typen av affärer påverkar hela den svenska skattemoralen negativt.

Vi vet i dag att det finns problem med svartarbete och skattefusk i Sverige. Ska vi kunna upprätthålla finansieringen av välfärden är det av yttersta vikt att detta bekämpas – inte minst eftersom fusket först och främst drabbar den stora majoritet av folket som faktiskt gör rätt för sig.

Ska skattefusket bekämpas spelar det oerhört stor roll att samhället är tydligt i sina signaler. Hur ska vi kunna förklara för medborgare med normala eller låga inkomster varför de inte ska betala snickaren eller rörmokaren svart när inte ens ledande företrädare för staten med goda inkomster förmår följa gällande lagstiftning?

Det är alltså uppenbart att vi i dag har en situation där skattemoralen i Sverige riskerar att sjunka eftersom ledande regeringsföreträdare inte lever som de lär. Detta minskar också statens trovärdighet när det handlar om att bekämpa även andra typer av fusk som exempelvis de nyligen uppmärksammade fallen med fakturering av hushållsnära tjänster.

Det vilar ett särskilt ansvar på ledande företrädare att upprätthålla en god skattemoral och respekt för gällande lagstiftning. Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga finansministern:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att bekämpa skattefusk och stärka skattemoralen med anledning av det inträffade?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-11-06 Anmäld: 2007-11-12 Besvarad: 2007-11-23