Skattefusk, svartjobb och taxinäringen

Interpellation 2008/09:373 av Pärssinen, Raimo (s)

av Pärssinen, Raimo (s)

den 27 februari

Interpellation

2008/09:373 Skattefusk, svartjobb och taxinäringen

av Raimo Pärssinen (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Skatteverket har under tre år intensivt arbetat med skattekontroll av taxibranschen, främst i de tre storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt finns 7 600 taxiföretag (ca 15 000 bilar) inregistrerade hos länsstyrelserna och Vägverket och har tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik. Det är 73 000 taxiförarlegitimationer utfärdade.

Branschen omsätter ca 12 miljarder (vitt) plus den svarta omsättningen som beräknas till 1 ½–2 miljarder årligen. Problemen är störst i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är i storstäderna som det finns en betydande marknad för att ha taxibilar som rullar hela dygnet. Åkerierna har betydligt högre inkomster per bil, och det finns stora åkerier med många bilar. Här finns också fler så kallade friåkare som inte tillhör någon beställningscentral.

Skatteverket har konstaterat oredovisade inkomster med ca 235 miljoner under år 2007 och oredovisade löner har konstaterats med ca 128 miljoner under 2007. Det har inneburit att skatter och skattetillägg redovisats med 120 miljoner för lågt belopp 2007. Ca 700 åkare och 350 chaufförer har påverkats av Skatteverkets granskning under år 2007.

Under 2008 hade före årets slut konstaterats oredovisade inkomster med ca 82 miljoner kronor och oredovisade löner med ca 57 miljoner kronor. Det har inneburit att ytterligare skatt och skattetillägg påförts med ca 60 miljoner kronor. Skatteverket menade i ett pressmeddelande den 15 oktober 2008 att skattefusket minskar i omfattning. Under årets första åtta månader fattades 649 beslut gällande chaufförer som inte redovisat sina inkomster som de borde.

Tyvärr kom dock nya, mörka rapporter i dagspressen i början av året.

En razzia mot taxiförare en lördagskväll i januari 2009 i Stockholm, som gjordes av polisen och andra myndigheter, gav en dyster bild av hederligheten inom taxibranschen. Av 70 kontrollerade taxibilar hittade polisen sju bidragsbrott – däribland fyra förare som var förtidspensionärer och en heltidssjukskriven – och fyra bilar med så allvarliga anmärkningar att de avskyltades på platsen. Dessutom blev det 20 rapporter om felaktiga taxametrar, förarböcker eller tekniska fel på bilen samt eventuellt skattefusk.

Ett viktigt förslag från tidigare utredningar om skattefusket i taxibranschen har varit krav på redovisnings- eller tömningscentraler. Det är en uppfattning som både Svenska Taxiförbundet och Svenska Transportindustriarbetarförbundet biträtt. Så sent som den 24 oktober 2008 krävde Svenska Taxiförbundet i ett pressmeddelande obligatoriska taxametertömningar till godkända redovisningscentraler.

Statsrådet Torstensson har i ett svar på en skriftlig fråga motsatt sig tanken på redovisningscentraler utifrån en integritetsaspekt. Enligt uppgift vidarebefordras redan i dag inom Stockholms taxi uppgifter elektroniskt om körningarna för att få ett underlag för årsavgifter. Det handlar om 80 procent av alla körningar i Stockholm. I fråga om kostnaderna för de tekniska systemen bör givetvis staten bidra såvida dessa centraler inte kan drivas via Skatteverkets försorg.

Att statsråd, trots kunskap om den ekonomiska brottsligheten, vill avvisa bättre system för skattekontroll finner jag anmärkningsvärt. Regelförenkling får inte drivas på ett sådant sätt att illojal konkurrens främjas och brottslig verksamhet underlättas. Frågan om de svarta inslagen i taxibranschen är heller ingen näringsfråga utan bör behandlas inom ramen för en samlad bekämpning av skattefusk, svartjobb och bidragsbrott. Rimligen ligger då ansvaret hos finansministern.

Mina frågor är följande:

Vilka initiativ avser finansministern att ta mot skattefusk, svartjobb och bidragsbrott inom taxibranschen?

Vilka nya resurser avser finansministern att tillföra Skatteverket och andra myndigheter i syfte att bekämpa svart taxinäring?

Avser finansministern att ta initiativ till redovisnings- eller tömningscentraler för taxibranschen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2009-02-27 Anmäld: 2009-02-27 Svar fördröjt anmält: 2009-03-11 Besvarad: 2009-04-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.