Skatteavtalet med Danmark

Interpellation 2012/13:458 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 30 maj

Interpellation

2012/13:458 Skatteavtalet med Danmark

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Det är nu mer än ett år sedan riksdagen beslutade att kräva en omförhandling av skatteavtalet med Danmark, som enligt åtskilliga analyser och utvärderingar visat sig vara ytterst ofördelaktigt för Sverige.

De svenska pendlarkommunerna missgynnas kraftigt då de inte får kommunalskatteintäkter men har ansvaret för skola, vård och omsorg för dem som bor i Sverige men arbetar i Danmark.

En rättvis lösning på skattefrågan måste till om integrationsarbetet ska ta riktig fart över Öresund. Dagens situation är ett negativt incitament för skånska kommuner att arbeta med en vidgad arbetsmarknadsregion över Öresund.

Min fråga till finansministern är:

Vilka åtgärder har finansministern vidtagit för att omförhandla skatteavtalet med Danmark sedan riksdagen beslutade att så ska ske?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Anmäld: 2013-05-30 Inlämnad: 2013-05-30 Svar fördröjt anmält: 2013-06-12 Besvarad: 2013-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (11 anföranden)