Skatteavdrag för forskning och utveckling

Interpellation 2007/08:254 av Engström, Marie (v)

av Engström, Marie (v)

den 30 november

Interpellation

2007/08:254 Skatteavdrag för forskning och utveckling

av Marie Engström (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Forskning och utveckling är avgörande för framtida satsningar inte minst inom miljö- och energiområdet. Det behövs ökade resurser till alla delar inom FoU, från grundforskning till utveckling av produkter och tjänster. Inom ramen för Vinnova har småföretag under några år kunnat få bidrag till behovsidentifiering av, förstudier till och genomförande av FoU-projekt. Intresset har varit mycket stort. För något år sedan var det endast var tionde sökande som fick del av stödet; det indikerar att här behövs ytterligare insatser. Det första alliansregeringen gjorde när man kom till makten var att dra in det anslaget. Nu har det rättats till.

Det finns möjlighet att ytterligare gynna forskningsinsatser i mindre företag genom att införa ett skatteavdrag. I till exempel Norge med flera länder finns sådana system. Tyvärr har intresset hittills varit lågt för att införa den typen av åtgärder i Sverige. Däremot satsar regeringen på skattelättnader för hushållstjänster, vilket kan tyckas vara en märklig prioritering. Att stimulera forskningsinsatser i företag är avgörande för att ta till vara och vidareutveckla unik kompetens i arbetet för en hållbar utveckling och för att skapa fler jobb.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga näringsministern:

Vilka åtgärder är ministern beredd att vidta för att stimulera forskningssatsningar i företag, till exempel genom skatteavdrag?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-11-30 Anmäld: 2007-12-03 Svar fördröjt anmält: 2007-12-14 Besvarad: 2007-12-18
Debatt (7 anföranden)