Skatt på flygresor

Interpellation 2005/06:373 av Olander, Ronny (s)

av Olander, Ronny (s)

den 28 april

Interpellation 2005/06:373 av Ronny Olander (s) till finansminister Pär Nuder (s)

Skatt på flygresor

Skånes närhet till kontinenten och dess stora tillväxtpotential är en angelägenhet för hela riket.

Den statsägda flygplatsen Sturup är i dag ett viktigt transportnav för södra Sverige men också för internationell lufttrafik. Sturup konkurrerar bland annat med Köpenhamns flygplats Kastrup. Den nya flygskatten har skapat oro bland företagare, näringsliv, fackliga organisationer, anställda, region- och kommunföreträdare med flera i Skåne. Det finns en rädsla för att flygskatten ska skapa ofördelaktiga konkurrensvillkor för flygnäringen i Skåne. Den kan påverka arbetstillfällen negativt på Sturup. Sysselsättningen kan också beröra de verksamheter som är beroende av flygtransporter. Eftersom Skåne är den region i vårt land som ligger närmast kontinenten är regionen känslig för internationell konkurrens. Så länge som flygskatten är nationell riskerar därför den skånska regionen att utsättas för snedvriden konkurrens från Kastrup.

Miljöstyrning är en god tanke och vi behöver effektiva metoder som bidrar till att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Klimatpåverkan är dessutom miljöpolitikens kanske största utmaning och det finns goda skäl att söka finna metoder att minska utsläppen även från flyget.

Många flygbolag har aviserat att man lämnar Sturup till förmån för Kastrup om flygskatten genomförs. Jag efterfrågar en konsekvensanalys av flygskatten, inte minst ur sysselsättningssynpunkt och för näringslivsutvecklingen i denna del av Sverige. Jag har konstaterat att den regionalpolitiska hänsyn som budgeten gav utrymme för tydligen endast avser den övre halvan av Sverige.

Förslaget till flygskatt ser jag ändå närmast som en nödlösning som jag hoppas blir tillfällig och kortvarig, och att flyget i stället snarast möjligt kommer att ingå i handeln med utsläppsrätter inom EU.

Vilken beredskap har statsrådet sett till att regeringen har för flygskattens verkningar vad gäller jobben, tillväxten och regional utveckling i Skåne?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2006-04-28 Anmäld: 2006-04-28 Svar fördröjt anmält: 2006-05-09 Besvarad: 2006-05-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)