Skärpta insatser mot kränkningar av barn och ungdomar på Internet

Interpellation 2008/09:382 av Krantz, Tobias (fp)

av Krantz, Tobias (fp)

den 5 mars

Interpellation

2008/09:382 Skärpta insatser mot kränkningar av barn och ungdomar på Internet

av Tobias Krantz (fp)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Teknikrevolutionen gör att medievärlden förändras snabbt, inte minst tack vare Internet. Att publicera sig var förut både dyrt och tekniskt krävande. I dag kan du enkelt registrera en gratisblogg och har du något intressant att berätta kan du nå en miljonpublik. Det är otvivelaktigt ett stort framsteg. Men utvecklingen gör också att nya frågor måste ställas om effekterna för den enskildes integritet – utan att rubba grunderna för den grundlagsfästa tryck- och yttrandefriheten.

Sms-mobbning och hatmejl är i dag en del av vardagen för alldeles för många barn och ungdomar. Kränkande meddelanden är inget nytt; det nya är att man med teknikens hjälp kan nå ut på nolltid och till hur många mottagare som helst.

Missbruket av den nya tekniken är inget som enkelt kan åtgärdas bort. Arbetet måste börja hos individen själv. Vi har ett ansvar inte bara för de egna handlingarna utan också som medmänniskor – och inte minst som föräldrar. Det vilar också ett stort ansvar på ägarna till de kommersiella mötesforumen att ingripa mot missbruk. Detta ansvar är moraliskt men i många fall också juridiskt med tanke på utgivaransvaret.

Men vi behöver också se över lagstiftningen. Utan att det rubbar gränserna för tryck- och yttrandefriheten kan barns och ungdomars skydd mot kränkningar på nätet bli bättre än i dag. Grundregeln vid ärekränkningsbrott – alltså förtal och förolämpning – är att det är den enskildes sak att väcka åtal. Det betyder att den som anser sig ärekränkt får driva målet själv och ta hela ansvaret för rättegångskostnaderna om man förlorar. Åklagare får dock ta över målet och driva det som allmänt åtal om det är motiverat från allmän synpunkt. Målet måste dock i så fall gälla förtal eller grovt förtal, förolämpning på grund av myndighetsutövning eller förolämpning med rasistiska eller homofoba motiv.

Barns och ungdomars chans till upprättelse skulle stärkas om åklagare fick större möjlighet att som allmänt åtal driva ärekränkningsmål där offret är yngre än 18 år. Exempelvis skulle det kunna klargöras i lagtexten att åklagaren, vid bedömningen av om åtal är påkallat från allmän synpunkt, ska väga in om brottet har begåtts mot en person som inte fyllt 18 år.

Detta skulle ge en tydlig preventiv effekt som dessutom tar hänsyn till utsatta barns och ungdomars behov av extra skydd. En avvägning behöver dock göras mot det faktum att många av gärningsmännen också är unga. Likaså behöver hänsyn till tryck- och yttrandefrihetsfrågorna beaktas noggrant.

Jag vill fråga justitieministern vilka åtgärder hon avser att vidta i syfte att skärpa lagstiftningen för att ge barn och ungdomar ett starkare skydd mot ärekränkning på Internet.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-03-05 Anmäld: 2009-03-09 Sista svarsdatum: 2009-03-23 Besvarad: 2009-03-23

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.