Skånskt och svenskt lantbruks framtid

Interpellation 2013/14:335 av Bernhardsson, Bo (S)

av Bernhardsson, Bo (S)

den 7 mars

Interpellation

2013/14:335 Skånskt och svenskt lantbruks framtid

av Bo Bernhardsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Jordbruket och livsmedelsindustrin är mycket viktiga delar av det skånska näringslivet. Skåne har de bästa jordarna och en koncentration av tillverkare av högkvalitativa livsmedel. Jordbruket och livsmedelsindustrin erbjuder många jobb och borde ha goda framtidsutsikter.

Finansminister Anders Borg dömer emellertid i en intervju i tidningen Land ut svenskt jordbruk och menar att dess saga snart kan vara all. Anders Borg tror med andra ord inte att svenskt jordbruk, av vilket det skånska jordbruket utgör en mycket väsentlig del, har någon framtid.

Jag har följande frågor:

1. Vidhåller finansministern sin bedömning av livskraften i svenskt jordbruk?

2. Vilka åtgärder ämnar finansministern vidta för att förhindra att lantbruk och livsmedelsindustri slås ut?

3. Ser finansministern inga försörjningspolitiska risker med att svenskt lantbruk slås ut?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-07 Anmäld: 2014-03-10 Besvarad: 2014-03-18

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (24 anföranden)