Sjunkande facklig anslutningsgrad

Interpellation 2006/07:229 av Brink, Josefin (v)

av Brink, Josefin (v)

den 19 januari

Interpellation

2006/07:229 Sjunkande facklig anslutningsgrad

av Josefin Brink (v)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Från och med årsskiftet gäller regeringens försämringar i a-kassan. Kostnaden för medlemskap i a-kassa har blivit avsevärt högre genom att regeringen förlägger höga kostnader för arbetslöshet på enskilda löntagare. Medlemskap i a-kassa och fackförening blir dessutom dyrare genom att avdragsrätten nu slopas.

Enligt en Sifoundersökning som LO-tidningen publicerade i höstas övervägde var tionde fackföreningsmedlem, mer än 300 000 personer, att lämna facket om den aviserade avgiftshöjningen skulle bli verklighet. I undersökningen var det framför allt yngre personer och låginkomsttagare som övervägde att lämna facket för att delvis kompensera för de höjda avgifterna till a-kassan.

Redan under årets första veckor har såväl enskilda fackförbund som a-kassornas samorganisation rapporterat att människor hör av sig och vill lämna a-kassan och i vissa fall även facket, som ett resultat av de förhöjda avgifterna.

Att människor lämnar a-kassan innebär både en minskad trygghet för den enskilde och en urholkning av försäkringens finansiering och hela legitimitet.

Skulle det dessutom visa sig att de förhöjda avgifterna leder till att flera väljer att stå utanför facket är hela den svenska kollektivavtalsmodellen hotad på sikt. Den höga fackliga anslutningsgraden är en grundbult i denna modell – med färre medlemmar blir det svårare för facken att upprätthålla kollektivavtalen och tillvarata medlemmarnas intressen.

Menar regeringen allvar med att kollektivavtalsmodellen ska fortsätta att gälla på svensk arbetsmarknad är det också ett politiskt ansvar att se till att förutsättningarna för de fackliga organisationerna att kunna verka garanteras.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Avser statsrådet att följa upp och ompröva regeringens politik som rör a-kassan och kostnaderna för medlemskap i fackförbund om den visar sig leda till kraftiga medlemstapp i fackliga organisationer?

Interpellationen är återtagen

Händelser

statustext: Interpellationen är återtagen Inlämnad: 2007-01-19 Anmäld: 2007-01-19 Återtagen: 2007-01-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.