sjösäkerhet

Interpellation 2000/01:242 av Härstedt, Kent (s)

av Härstedt, Kent (s)

den 8 februari

Interpellation 2000/01:242

av Kent Härstedt (s) till statsrådet Mona Sahlin om sjösäkerhet

Drygt sex år har gått sedan Estonias förlisning. Genom åren har många krav ställts på olika former av förbättringar inom sjösäkerheten, inte minst för att dra lärdom av Estonias tragiska förlisning. Det har handlat om såväl bättre information till passagerare, skärpt lagstiftning rörande sjösäkerhet, krav på ökat internationellt samarbete som samordning av lagar och förordningar. Och krav på förbättringar av räddningsutrustning, samt annan teknisk utveckling av passagerarfartyg m.m. Allt för att främja en bättre sjösäkerhet.

På vissa områden har framsteg gjorts, medan man på andra områden har visat på en skrämmande saktfärdighet. När Riksdagens revisorer för en tid sedan såg över Sjöfartsinspektionens tillsyn så kunde man konstatera, att trots all den debatt som följt på Estonias förlisning så fann riksdagsrevisorerna att utrymningssystemen ombord inte förbättrats, inte heller livräddningsbåtar och flottar. Det skulle fortfarande i dag vara mycket svårt att rädda passagerare i hårt väder. Även på andra områden tycks den tekniska utvecklingen och de praktiska stegen mot ökad sjösäkerhet gå sakta.

Genom åren har jag personligen i många sammanhang mött enskilda personer och företag som lagt ned ett stort arbete @ oftast ideellt @ på att utveckla olika former av räddningsutrustningar, livbåtar, flottar, former av stabiliseringssystem för fartyg och andra sjösäkerhetsfrämjande initiativ. Inte sällan har de, förutom tid, investerat åtskilligt med personliga resurser för att komma framåt med sitt viktiga arbete. Många av dem har påtalat mycket stora svårigheter att få ett samhälleligt stöd för att utveckla exempelvis prototyper eller att på annat vis kunna prova de idéer som de själva investerat så mycket tid och resurser i. Många har vittnat om svårigheter att tränga igenom samhällsbyråkratin och att det sällan finns resurser att kunna ansöka om. Oftast har det handlat om småpengar och att man i övrigt varit hänvisad till fonder och stiftelser som exempelvis Stiftelsen Sjömanshuset.

Ökad sjösäkerhet är en angelägenhet för oss alla, och det är viktigt att samhället finner praktiska former att stödja detta viktiga arbete.

Jag vill med anledning av detta ställa följande frågor till statsrådet Mona Sahlin:

Hur ämnar biträdande näringsministern agera med anledning av kritiken i riksdagsrevisorernas rapport?

På vilket sätt kommer biträdande näringsministern att arbeta för att främja ökad kunskap och forskning beträffande sjösäkerhet?

På vilket sätt kommer biträdande näringsministern att agera för att ekonomiskt kunna främja tekniskt utvecklingsarbete för befrämjande av sjösäkerheten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-08 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-03-13