Situationen på Migrationsverkets förvar

Interpellation 2017/18:497 av Johan Forssell (M)

av Johan Forssell (M)

till Statsrådet Heléne Fritzon (S)

 

Sveriges asylpolitik präglas av en bred samsyn kring den reglerade invandringen. Den som har rätt till skydd ska ges en möjlighet att stanna i Sverige, medan huvudregeln för den som saknar skyddsskäl är att han eller hon måste lämna landet.

Uppgifter pekar på att upp emot 50 000 personer uppehåller sig utan tillstånd i Sverige. På fyra år väntas dessutom Migrationsverket överlämna över 55 000 ärenden med personer som ska utvisas med hjälp av tvång. För att klara detta är det av stor vikt att återvändandet är effektivt.

Förvar är ett viktigt verktyg för att kunna utvisa personer som inte längre har rätt att vistas i Sverige. I dag har Migrationsverket 357 förvarsplatser. Enligt myndighetens senaste skrivelse till regeringen bedömer man, i samråd med polisen, att behovet uppgår till mellan 865 och 935 platser. EU-kommissionen pekar också på att det är av yttersta vikt att antalet platser utökas för att Sverige inte ska bryta mot EU-rättsliga åtaganden.

För snart två år sedan fick Migrationsverket i uppdrag att ta fram fler förvarsplatser. Det resulterade i fler sängar i befintliga lokaler. Under 2018 väntas Migrationsverket inrätta 150 nya förvarsplatser, men mot bakgrund av problemets stora omfattning är det uppenbart att satsningarna inte är tillräckliga.

Förutom ett stort behov av fler förvarsplatser är det av stor vikt att garantera säkerheten på förvaren. Under de senaste månaderna har flera rymningar inträffat. Under natten till den 13 april 2018 rymde till exempel 14 personer från Migrationsverkets förvar i Kållered.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Heléne Fritzon:

 

  1. Hur avser statsrådet att öka antalet förvarsplatser för att uppnå Migrationsverkets och polisens uttalade behov av förvarsplatser?
  2. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra säkerheten och förhindra rymningar från Migrationsverkets förvar?
Interpellationen är återtagen

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2018-04-17 Överlämnad: 2018-04-18 Anmäld: 2018-04-19 Sista svarsdatum: 2018-05-02 Återtagen: 2018-05-25