Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta

Interpellation 2017/18:318 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

En funktionsnedsättning ska inte begränsa möjligheterna för den som kan och vill jobba att bidra utifrån sin förmåga. I Sverige ska alla ha möjlighet att delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Många människor med funktionsnedsättning saknar dock arbete trots att de både vill och kan arbeta. Allas arbetsförmåga måste tas tillvara för att ge fler människor med funktionsnedsättningar fler och snabbare möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Insatserna måste stärkas.

Enligt Statistiska centralbyråns undersökning Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2016 uppger runt 15 procent av befolkningen i åldern 16–64 år, vilket motsvarar omkring 900 000 personer, att de har någon funktionsnedsättning. Bland personer med funktionsnedsättning bedömer 68 procent att funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga. Det innebär att 10 procent av befolkningen i åldern 16–64 år har nedsatt arbetsförmåga, vilket motsvarar drygt 600 000 personer. Bland personer med funktionsnedsättning med nedsatt arbetsförmåga som inte är sysselsatta uppger 66 procent att de skulle kunna utföra ett arbete om de fick en eller flera typer av stöd eller anpassning.

Det finns en risk att individer fastnar i sjukförsäkringssystemet. Redan efter tre månaders sjukskrivning minskar exempelvis möjligheten att snabbt komma åter i arbete markant. Det är mycket viktigt att alla möjligheter till sysselsättning och egen försörjning är uttömda inför en prövning av aktivitetsersättning. 

Arbetsförmedlingen har ett särskilt uppdrag att hjälpa fler arbetslösa med funktionsnedsättning till jobb eller studier. Samtidigt använder myndigheten inte alla medel den har till sitt förfogande. I år räknar den med att spara 1,2 miljarder avsedda för bland annat lönebidrag för arbetslösa med funktionsnedsättning – pengar som alltså inte kommer att utnyttjas. Man bör undersöka möjligheten till ökad samordning mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan för att alla ska arbeta mot samma mål för de enskilda.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

 

1. Vilka konkreta insatser avser statsrådet och regeringen att genomföra för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna komma i arbete?

2. Vad är enligt statsrådets uppfattning orsaken till att Arbetsförmedlingen inte fullt ut använder de pengar som är avsedda att hjälpa fler arbetslösa med funktionsnedsättning till jobb eller studier?

3. Vad avser statsrådet och regeringen att vidta för åtgärder för att öka samordningen mellan Arbetsförmedlingen, socialtjänsten och Försäkringskassan för att alla ska arbeta mot samma mål för de enskilda?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2018-01-12 Överlämnad: 2018-01-15 Anmäld: 2018-01-16 Återtagen: 2018-01-22 Sista svarsdatum: 2018-01-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.