Situationen inom hemvärnet

Interpellation 2007/08:637 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 28 april

Interpellation

2007/08:637 Situationen inom hemvärnet

av Peter Hultqvist (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Hemvärnet består i dag av 22 utbildningsgrupper, 60 hemvärnsbataljoner och ca 30 000 hemvärnssoldater. Verksamheten kostar ca 605 miljoner på årsbasis och är till antalet personer ungefär lika stor som den övriga försvarsmakten. Dessutom har hemvärnet en närvaro i hela landet och är den organisation som inom försvaret tydligast markerar den folkförankringen och folkförsvarsprofilen.

I samband med de nedskärningar som nu planeras inom försvarets organisation drabbas också hemvärnet. Verksamhetsbudgeten minskas med ca 30 procent och bedöms i realiteten få den effekten att hemvärnsorganisationen halveras. Om denna utveckling förverkligas kommer utbildningsgrupper att läggas ned och Försvarsmaktens närvaro i alla delar av landet att försvinna.

Min fråga till ministern är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att i den uppkomna situationen värna om hemvärnets närvaro i hela landet samt organisationens folkförsvarsprofil?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2008-04-28 Anmäld: 2008-05-05 Besvarad: 2008-05-12

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.