situationen för familjer som har barn med funktionshinder

Interpellation 2003/04:336 av Darell, Linnéa (fp)

av Darell, Linnéa (fp)

den 9 mars

Interpellation 2003/04:336

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Berit Andnor om situationen för familjer som har barn med funktionshinder

För ganska precis ett år sedan undertecknade barn- och familjeminister Berit Andnor rapporten Svensk handikappomsorg ur ett barn- och familjeperspektiv. Utgångspunkten var då som nu Socialstyrelsens årliga rapport om läget i landet på detta område. Dessutom inföll under 2003 det europeiska handkappåret, vilket skapade förväntningar på en utveckling till det bättre.

Nu har återigen en årlig rapport från Socialstyrelsen lämnats. Rubriken på pressmeddelandet är Sämre situation för familjer som har barn med funktionshinder. Nu ska dessbättre denna rubrik inte uppfattas som att hela livssituationen blivit sämre utan det gäller levnadsstandarden i jämförelse med familjer som inte har barn med funktionshinder. Men det är illa nog. Vissa frågor återkommer, till exempel är det fortfarande brister i samordning av insatser och problem med informationsförmedling.

I rapporten belyses också funktionshinder och jämställdhet samt personalsituationen inom handikappomsorgen. Precis som i samhället i övrigt finns könsskillnader. Skillnader som innebär att flickor och kvinnor diskrimineras.

På personalförsörjningsområdet är bristen på utbildad personal påtaglig. Hälften av baspersonalen saknar vård- och omsorgsutbildning sett över landet. Allvarligt är också att äldre och funktionshindrade "buntas ihop" vad gäller synsätt och arbetsmetoder.

I debatten för ett år sedan instämde ansvarigt statsråd i att det finns oerhört mycket kvar att göra för att den av riksdagen antagna Nationella handlingsplanen för den svenska handikappolitiken ska förverkligas.

Mina frågor till statsrådet Andnor är:

Vilka åtgärder har regeringen vidtagit med anledning av förra årets rapport från Socialstyrelsen?

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta med anledning av årets rapport?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-03-09 Anmäld: 2004-03-09 Svar fördröjt anmält: 2004-03-18 Sista svarsdatum: 2004-03-23 Besvarad: 2004-03-26

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.