Sis verksamhet

Interpellation 2009/10:488 av Yazdanfar, Maryam (s)

av Yazdanfar, Maryam (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:488 Sis verksamhet

av Maryam Yazdanfar (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Statens institutionsstyrelse, Sis, har ett mycket viktigt uppdrag i att ge vård och behandling till ungdomar med allvarliga psykosociala problem. Dessa ungdomar omhändertas med tvång av samhället och placeras på låsbara institutioner. Det handlar ofta om sköra ungdomar som har stora behov av både vård och omsorg. Dess värre har det i en rad fall förekommit stark kritik mot hur vistelsen på dessa institutioner skett. Ungdomar har hållits isolerade för länge och även förbjudits att vistas utomhus under längre tider. Jag vill fråga statsrådet Maria Larsson:

Vilka åtgärder tänker Maria Larsson vidta med anledning av de uppgifter som framkommit?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-05-21 Anmäld: 2010-05-21 Besvarad: 2010-06-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)