Sexköpslagen

Interpellation 2009/10:124 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

av Adolfsson Elgestam, Carina (s)

den 23 november

Interpellation

2009/10:124 Sexköpslagen

av Carina Adolfsson Elgestam (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I år är det tio år sedan den så kallade sexköpslagen trädde i kraft. Den ersattes under 2005 med lagen om köp av sexuell tjänst. Straffet är böter eller fängelse i högst sex månader för den som betalar för en sexuell tjänst.

Införandet av sexköpslagen har gett goda resultat. Sedan förbudet trädde i kraft har antalet personer som finns inom gatuprostitutionen minskat men det finns tecken som tyder på att prostitutionen har förflyttats så att verksamheten i stället sker via Internet eller via bordeller. Men i jämförelse med andra länder har gatuprostitutionen minskat dramtiskt.

Så länge som män fortsätter att köpa sex så kan vi aldrig uppnå ett jämställt samhälle. En grundläggande värdering i vårt samhälle måste vara att ingen har rätt att köpa en annan människa. Att köpa sex är en kriminell handling och påföljden måste stå i proportion till brottet. Kampen mot sexhandeln måste intensifieras.

Regeringen tillsatte under 2008 en utredning för att utvärdera effekterna av sexköpslagen. Syftet är att undersöka hur lagstiftningen har efterlevts i praktiken. Under de tio år som lagstiftningen har funnits har endast två personer dömts till fängelse och 228 personer till böter. Det finns regionala skillnader vad gäller hur många som bötfälls. Men det är försvinnande få personer som bötfälls i förhållande till hur stor sexhandeln är i dag i vårt samhälle. Tillgängligheten har ökat markant de senaste åren.

Jag anser att straffpåföljderna måste ses över och bli strängare än vad de är i dagsläget. De kvinnor och män som prostituerar sig är alltför ofta offer för människohandel. Det är en omfattande kriminell handel omkring prostitutionen där människohandel, narkotikahandel och koppleriverksamhet är viktiga biståndsdelar för den kriminella affärsvärlden.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att straffet för sexköp bättre ska stå i proportion till brottet än vad det gör i dag?

Vilka åtgärder avser minister att vidta för att intensifiera kampen mot sexhandeln och trafficking?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-23 Anmäld: 2009-11-23 Besvarad: 2009-12-04 Sista svarsdatum: 2009-12-07

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)