sexköpslagen

Interpellation 2000/01:264 av Johnsson, Jeppe (m)

av Johnsson, Jeppe (m)

den 16 februari

Interpellation 2000/01:264

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om sexköpslagen

Polisen i Skåne har på uppdrag av Rikspolisstyrelsen utrett den nya sexköpslagen som trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt deras rapport är lagen om kriminalisering av sexköpare tandlös och har inte lett till minskad prostitution. Lagen är svårtolkad och tillämpningen blir därmed otydlig. Utredningen pekar också på tveksamheter vad gäller polisens spaningsmetoder.

Vad jag har förstått kom lagen till av omtanke om de prostituerade kvinnorna. Därför kriminaliserades inte heller utbjudandet av själva tjänsten, utan enbart köpet. Detta har, förutom att det är helt obegripligt inkonsekvent, lett till komplikationer i polisens spaningsarbete.

Det allra värsta av allt är ändå att lagstiftningen har fått den helt motsatta effekten än den tänkta. De prostituerade kvinnornas situation har blivit sämre. Den öppna prostitutionen har minskat, men de kvinnor som är kvar på gatan är mer utsatta. I Malmö har priserna halverats, vilket innebär att kvinnorna måste hinna med fler kunder för att få ihop till samma inkomst som tidigare. Övergreppen har ökat, liksom även de oskyddade samlagen.

I stället för öppen prostitution pågår sexhandeln i mer skyddade miljöer. Det är knappast något som gör hanteringen mindre kränkande. Det skyddar inte heller de kvinnor som är inblandade i verksamheten från våld och övergrepp. Inget av det som majoriteten i riksdagen avsåg sig uppnå med lagen har uppfyllts. De främsta tillskyndarna av lagen kan väl knappast känna sig nöjda enbart med att slippa se de prostituerade ute på gatan.

I polisens utredning ifrågasätts alltså de egna spaningsmetoderna. I detta sammanhang kritiseras även straffsatserna, eftersom de är för lindriga för att man ska kunna använda metoder som exempelvis husrannsakan. Det påpekas även att det finns en konflikt mellan spaningsmetoder och det faktum att sexförsäljningen inte är kriminell. Det är ju svårt att bevisa brottet om man enbart spanar på köparen. Ensam kan ju denne inte åstadkomma något av bevisvärde.

Det jag främst reagerar över är emellertid att den prostituerades situation uppenbart har försämrats efter lagens tillkomst.

Vad avser justitieministern vidta för åtgärder med anledning av rapporten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-16 Anmäld: 2001-03-06 Besvarad: 2001-03-13

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.