Servicekontoret i Angered

Interpellation 2011/12:395 av Heydari, Shadiye (S)

av Heydari, Shadiye (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:395 Servicekontoret i Angered

av Shadiye Heydari (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Försäkringskassan har meddelat att Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens gemensamma servicekontor i Angered i nordöstra Göteborg ska stängas. Som motivering anges att lokalerna inte är ändamålsenliga.

Frågan har upprört boende både i Angered och i hela Göteborg liksom politiska företrädare från flertalet partier.

Är det någonstans ett gemensamt servicekontor behövs är det just i nordöstra Göteborg. Vi är ca 50 000 invånare. Det är Göteborgs yngsta stadsdel och ca 230 personer besöker kontoret dagligen. För många är språket ett hinder och många har kontakt med flera av myndigheterna varför personliga möten är lättare. En stängning av servicekontoret menar jag leder bara till ännu större segregation och utanförskap, i motsats till ambitionen om större egenmakt.

Som svar på min tidigare interpellation till finansministern om det är ett problem att den statliga servicen utarmas i nordöstra Göteborg svarade Anders Borg att det inte ankommer på regeringen att fastställa hur Skatteverket organiserar sin verksamhet men att regeringen gett i uppdrag till Statskontoret respektive Försäkringskassan att utreda frågan där båda ska redovisa sina svar i mitten av april 2012.

Min fråga till finansministern är om han utifrån de två nya utredningarna är beredd att ompröva sitt ställningstagande och att verka för att servicekontoret i Angered bevaras.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-05-31 Anmäld: 2012-05-31 Svar fördröjt anmält: 2012-06-18 Besvarad: 2012-06-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.