Scenkonstpensionerna

Interpellation 2013/14:352 av Gille, Agneta (S)

av Gille, Agneta (S)

den 13 mars

Interpellation

2013/14:352 Scenkonstpensionerna

av Agneta Gille (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

Det finns ett förslag från 2009 om hur de statliga scenkonstpensionerna ska finansieras i framtiden, däremot har frågan ännu inte fått en färdig lösning. Dagens pensionssystem innebär att scenkonstorganisationerna har stora kostnader som gör det svårt att planera verksamheten. Kostnaderna för pensionerna kan bli så höga att enskilda institutioner kan behöva minska ned antalet repertoarer om inte frågan får en snar lösning, eftersom pengar måste avsättas för eventuella pensionskostnader. Om institutionernas pengar låses upp i ett dåligt pensionssystem blir det mindre pengar över till verksamhet, och detta kan knappast vara meningen. Regeringen har tidigare sagt att frågan bör hanteras av parterna på scenkonstens område, men det är fortfarande oklart vilka de ekonomiska ramarna är.

Kulturministern har sagt att en avveckling av den nuvarande statliga pensionsordningen inte kommer att medföra några minskade statliga anslag till institutionerna. Därigenom skapas förutsättningar för parterna på scenkonstens område att nå en överenskommelse. Samtidigt som regeringen vill överlåta pensionsfrågan till parterna vill regeringen genom ett nytt pensionsavtal frigöra pengar för kvalitetshöjande insatser inom scenkonsten.

Mina frågor till civil- och bostadsminister Stefan Attefall lyder:

Avser ministern att ta initiativ till förhandlingar för att lösa de knutar som finns inom detta pensionsområde?

När bedömer ministern att det nya pensionssystemet för scenkonstens aktörer kan införas?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-03-13 Anmäld: 2014-03-13 Svar fördröjt anmält: 2014-03-21 Besvarad: 2014-04-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)