Sänkt a-kassa som ej ger flera jobb

Interpellation 2006/07:87 av Hultqvist, Peter (s)

av Hultqvist, Peter (s)

den 23 november

Interpellation

2006/07:87 Sänkt a-kassa som ej ger flera jobb

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Sven Otto Littorin (m)

Regeringens inställning är, med hänvisning till professor Lars Calmfors, att en sänkt arbetslöshetsersättning med ca 10 procentenheter leder till en minskad arbetslöshet med 1 %. Senast bekräftades regeringens uppfattning att sänkt a-kassa ger flera jobb av arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin vid arbetsmarknadsutskottets hearing den 21 november.

En nyligen publicerad OECD-rapport, Employment Outlook 2006, ger inte Littorin stöd för hans uppfattning. I stället pekar man på två modeller för att nå låg arbetslöshet. Det handlar helt enkelt om två strategier och olika grundsyner.

Den ena handlar om en modell med svag arbetsmarknadslagstiftning, låga ersättningsnivåer i bland annat a-kassan, flera låglönejobb och större ekonomiska skillnader. Den andra handlar om en modell med starka och generösa försäkringssystem, bred och aktiv arbetsmarknadspolitik, starka fackliga organisationer, en väl fungerande och ansvarsfull lönebildning.

Den senare modellen är den som präglar de nordiska länderna. Därför saknar Littorins och regeringens teorier stöd i OECD:s rapport. OECD pekar också på att det svagaste sambandet mellan sänkt a-kassa och flera jobb finns just i de nordeuropeiska länderna.

En rapport från riksdagens utredningstjänst, dnr 2006:2135, ger samma bild. Där konstateras bland annat följande:

Det bör påpekas att det inte finns ett direkt samband mellan sänkt nivå på arbetslöshetsersättning och skapandet av nya arbetstillfällen.

Det sägs vidare att nivån på arbetslöshetsersättning påverkar lönenivån. En högre nivå på ersättningen håller också uppe lönenivån. Vidare konstateras:

En uppenbar nackdel med en mindre generös arbetslöshetsersättning är ett sämre försäkringsskydd för dem som förblir arbetslösa under en längre period. En annan viktig faktor är den motverkande effekt som en mindre generös arbetslöshetsersättning kan väntas ha på strukturomvandling som ger ekonomisk tillväxt.

Mot bakgrund av såväl OECD:s som RUT:s material påvisas enligt min mening allvarliga brister i kvaliteten och i analysen i regeringens förslag till sänkt arbetslöshetsersättning.

Min fråga är:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder beträffande förslaget till sämre arbetslöshetsersättning mot bakgrund av OECD:s och riksdagens utredningstjänsts material?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-11-23 Anmäld: 2006-11-23 Besvarad: 2006-12-04
Debatt (11 anföranden)