Sandsugning i Öresund

Interpellation 2016/17:589 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

till Miljöminister Karolina Skog (MP)

 

Problemet med sandsugning i Öresund har nyligen åter uppmärksammats i media. Sverige förbjöd sandsugning redan 1982, men från dansk sida är det fortfarande tillåtet.

Ett antal kommuner och miljöorganisationer har försökt uppmärksamma både den danska och den svenska regeringen på problemet, men hittills utan resultat.

Så här skrev de politiska ledningarna i Helsingborg och Helsingör i ett brev till miljöministern tidigare i år:

Öresund har en världsunik havsmiljö med stor betydelse för ekologin samt även indirekt för fiske, forskning och turism i regionen. Här finns en stor artrikedom med fler än 140 arter av fisk, säl, tumlare, alger, plankton och olika typer av bottenfauna. Denna rikedom beror på den stora variationen i bottenstruktur, djup och salthalt. Här möter Östersjöns bräckta vatten det salta vattnet från Kattegatt vilket skapar livsmiljöer som saknar motstycke någon annanstans i världen. Områden bidrar med betydelsefulla uppväxtområden för viktiga fiskarter i hela Öresund.

Tack vare det förbud mot bottentrålning som Sverige och Danmark varit överens om i över 80 år har denna unika artrikedom kunnat bevaras.

Nu hotas havsmiljön, trots överenskommelsen mellan Sverige och Danmark. Det akuta problemet är den sandsugning som pågår i Öresund som ger svåra och kanske permanenta skador. Trots stora protester och att svenska myndigheter sagt nej så pågår bland annat en stor utvinning av sand i Köge Bugt i södra delen av Öresund samt i Lappegrunden och Disken i norra delen av Öresund. Utvinning är ett stort hot mot artrikedomen, och i förlängningen för turism- och fiskenäringen i Öresund. Här måste den svenska och danska regeringen agera samfällt för att se till att sandsugningen upphör.

Det är naturligtvis angeläget att den svenska regeringen gör vad den kan för att förhindra den negativa miljöpåverkan som sandsugningen ger upphov till.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljöministern:

Vilka kontakter har miljöministern och regeringen haft med den danska regeringen i frågan om sandsugning i Öresund och vilka eventuella resultat har uppnåtts av kontakterna?

 

På vilket sätt är miljöministern och regeringen beredd att agera framöver för att komma till rätta med problemet?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-11 Överlämnad: 2017-08-14 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-14 Sista svarsdatum: 2017-09-15
Debatt (7 anföranden)