Samverkan för bästa skola

Interpellation 2015/16:529 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Samverkan för bästa skola och det kunskapskontrakt som Moderaterna länge haft som förslag har många likheter.

Det handlar om att rikta resurser till skolor och huvudmän som har stora utmaningar. Vi har alla anledning att vara självkritiska till hur statliga resurser tidigare fördelats till skolor och huvudmän.

Jag har besökt både en fristående skola och en kommunal huvudman som skrivit avtal med Skolverket inom ramen för Samverkan för bästa skola. Upplägget stämmer väl överens med det moderata förslaget om kunskapskontrakt, som innebär att de skolor som får kritik från Skolinspektionen ska erbjudas ett särskilt kunskapskontrakt av Skolverket. Detta innebär nationella resurser för åtgärder som forskningen visat sig stärka resultaten.

Det kan till exempel handla om lärarhandledning, speciallärarkompetens, ledarskapsutbildning eller förstärkt elevhälsa. Om de brister som finns inte åtgärdas ska staten ytterst kunna ta över huvudmannaskapet för skolan. Det är riktade insatser där de behövs som bäst, baserat på inspektioner gjorda av Skolinspektionen.

Det finns dock ett stort problem för det är frivilligt för huvudmännen att teckna dessa avtal. Skolor och huvudmän där Skolinspektionen identifierat stora brister kan alltså tacka nej till stöd och resurser.

När alliansregeringen införde Skolinspektionen var bland annat Ofsted i England en förebild.  Där betygssätts skolorna vid inspektion och de som har lägst betyg får stöd och hjälp av andra skolor som lyckas bra. I England kan inte skolorna välja om de vill ta emot stöd. Där måste de ta emot stödet om kvaliteten inte är tillräckligt hög.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolinär:

Varför är det frivilligt och inte ett tvång att ta emot stöd och resurser, när Skolinspektionen har konstaterat att skolan eller huvudmannen har stora brister?

 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2016-04-04 Överlämnad: 2016-04-05 Anmäld: 2016-04-06 Återtagen: 2016-04-12 Sista svarsdatum: 2016-04-19

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.