samstämmighet i fattigdomsbekämpningen

Interpellation 2003/04:145 av Ohly, Lars (v)

av Ohly, Lars (v)

den 21 november

Interpellation 2003/04:145

av Lars Ohly (v) till utrikesminister Laila Freivalds om samstämmighet i fattigdomsbekämpningen

Den svenska regeringen har i en rad dokument fast slagit att målet för dess politik i Afrika ska vara att man inriktar sig på de fattigaste människornas behov. Den gör det i den så kallade Afrikaskrivelsen (1997/98:122) och den fortsätter att göra det i den proposition som just nu behandlas i riksdagen Gemensamt ansvar @ Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122). I den sistnämnda förklaras likaledes att det är de fattigaste människornas intressen och ambitioner som ska vara vägledande för den svenska utrikespolitiken @ inte intressen och ambitioner som regeringarna kan tänkas ha i de olika länder som Sverige har ett utvecklingssamarbete med. Vidare ska samstämmighet (koherens) råda mellan olika politikområden. Det sistnämnda är själva huvudpoängen med propositionen Gemensamt ansvar @ Sveriges politik för global utveckling (2002/03:122).

Jag vill fråga utrikesministern:

Avser utrikesministern att ta initiativ till några åtgärder i enlighet med proposition 2002/03:122 Gemensamt ansvar @ Sveriges politik för global utveckling och föreslå samstämmighet mellan alla politikområden utan undantag, det vill säga även inkludera krigsmaterielexportpolitiken, när det gäller fattigdomsbekämpningen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2003-11-21 Anmäld: 2003-11-25 Svar fördröjt anmält: 2003-12-04 Besvarad: 2003-12-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.