Samordningsansvaret vid IT-attack

Interpellation 2007/08:589 av Berglind, Mats (s)

av Berglind, Mats (s)

den 11 april

Interpellation

2007/08:589 Samordningsansvaret vid IT-attack

av Mats Berglind (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

I dag har fyra departement (Försvars‑, Utrikes‑, Justitie- och Näringsdepartementet) och sju myndigheter (Säpo, KBM, FRA, PTS, FMV, FM, Verva) ansvar för informationssäkerhet i Sverige. Det finns inte heller någon ansvarig minister utpekad för IT-säkerhet. Detta ger en oklar ansvarsfördelning och en otydlig ledning.

Om Sverige skulle utsättas för en IT-attack liknande den som Estland råkade ut för förra våren skulle bristen på samordning få stora negativa konsekvenser för Sverige.

Min fråga till försvarsministern är:

Har statsrådet sett till att någon myndighet har det övergripande ansvaret i dag för samordning av olika myndigheters insatser vid en IT-attack liknade den som Estland utsattes för, och vilken myndighet har det ansvaret?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-04-11 Anmäld: 2008-04-11 Besvarad: 2008-04-25
Debatt (7 anföranden)