Samordningen av totalförsvaret

Interpellation 2018/19:46 av Mikael Oscarsson (KD)

av Mikael Oscarsson (KD)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

I Försvarsberedningens rapport Motståndskraft – Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (Ds 2017:66) står: Beredningen anser att en sammanhållen hantering och ledning av totalförsvaret (det militära och det civila försvaret) skulle underlättas av att ett departement fick det samlade ansvaret för samordningen av totalförsvaret, såväl i fred som vid höjd beredskap. Kring detta fanns enighet bland alla partier i Försvarsberedningen. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap är en av de myndigheter som är av stor vikt vid krig eller kris men som inte sorterar under Försvarsdepartementet, vilket enligt Försvarsberedningen försvårar en sammanhållen hantering och ledning. Men ett år efter det att rapporten släppts har ingenting hänt.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga försvarsminister Peter Hultqvist:

 

Varför har inget arbete för att sortera MSB under Försvarsdepartementet inletts?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-01-31 Överlämnad: 2019-02-01 Anmäld: 2019-02-05 Svarsdatum: 2019-02-12 Sista svarsdatum: 2019-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)