Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd

Interpellation 2006/07:321 av Pettersson, Lennart (c)

av Pettersson, Lennart (c)

den 16 februari

Interpellation

2006/07:321 Samordning av statligt boende- och byggnationsstöd

av Lennart Pettersson (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Staten bidrar på olika sätt med att hålla boendekostnaderna nere för olika grupper och individer. Det är bland annat kreditgarantier, räntebidrag, stimulansbidrag, investeringsbidrag, bidrag till energiomställning, bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer.

Även om delar av bostadsstöden försvinner kommer nya till i form av de 100 miljoner kronor som är avsatta i årets budget till dem som har svårighet att skaffa egen bostad.

Det är i dag olika huvudmän för respektive stödområde. Det innebär dels att risken finns att ärendebehandlingen inte blir så effektiv och kvalitativ som möjligt, dels att vi som beslutsfattare har svårt att få ett helhetsgrepp över det totala bostadsstödet.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser statsrådet att göra för att samordna det statliga stödet till byggnation och boende för att få en effektivare verksamhet och för att få en helhetsbild av de totala anslagen?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2007-02-16 Anmäld: 2007-02-20 Besvarad: 2007-03-02

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.