Samhällets krishanteringsförmåga

Interpellation 2007/08:72 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 22 oktober

Interpellation

2007/08:72 Samhällets krishanteringsförmåga

av Monica Green (s)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Räddningsverkets skola i Skövde är tyvärr nedläggningshotad, trots bra regional placering och upptagningsområde, största övningsfältet och unik kunskap om hantering av farliga ämnen.

Utbildningen är i dag statens kraftfullaste styrningsmedel för att upprätthålla samhällets förmåga till likvärdiga och effektiva räddningsinsatser över hela landet. Mats Sjöstrands utredning Alltid redo! saknar konsekvensanalys av effekterna för samhällets krishanteringsförmåga om Skövdeskolan läggs ned – speciellt inom området farliga ämnen som är Skövdeskolans specialitet.

Om Skövdeskolan läggs ned skulle det medföra ett flertal konsekvenser – risker på både kort och lång sikt, nationellt såväl som regionalt. En nedläggning av Skövdeskolan innebär mycket allvarliga konsekvenser för samhällets krishanteringsförmåga. Skövdeskolan är en nationell resurs och en avgörande länk i krishanteringskedjan – speciellt när det gäller farliga ämnen som kemiska preparat, ammoniak och olja.

Utredningen föreslår att den nya myndigheten bara ska svara för en liten del av utbildningen, resten ska läggas ut på andra aktörer. Eftersom dessa aktörer inte finns i dag tar utredaren en stor risk med förslaget om en så kraftig reducering av den nya myndighetens utbildningsproduktion genomförs. De som utbildas vid Räddningsverkets skolor i dag utgör en viktig bas för rekrytering till bland annat kommunernas arbete med risk och säkerhet.

Utredningen har inte tagit hänsyn till Sveriges samlade förmåga för skydd mot olyckor, krisberedskap och den nya sammanslagna myndighetens utbildnings- och kompetensbehov. Vill regeringen chansa och ta de risker som detta innebär, innan kompetensförluster, samhällets samlade förmåga och den nya myndighetens behov är klarlagda?

Därför frågar jag försvarsministern vilka åtgärder han tänker vidta för att behålla den viktiga kompetensen i Sverige att hantera farliga ämnen i krissituationer.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-10-22 Anmäld: 2007-10-23 Svar fördröjt anmält: 2007-11-01 Besvarad: 2007-11-13