samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige

Interpellation 2004/05:307 av Erlandsson, Eskil (c)

av Erlandsson, Eskil (c)

den 14 januari

Interpellation 2004/05:307

av Eskil Erlandsson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om samhällets krisberedskap med anledning av stormen i södra Sverige

Effekterna av den storm som drog fram över södra Sverige den 8@9 januari är fortfarande svåra att överblicka för många. Klart är att den får enorma ekonomiska konsekvenser, där många enskilda skogsägare riskerar ruin och stora mängder annan egendom har skadats. Många människor blir utsatta under veckor utan el och rinnande vatten samtidigt som otillförlitliga telefonförbindelser gör det svårt att meddela omvärlden om situationen.

Utöver de omedelbara konsekvenserna påverkas också människors sociala och psykiska situation, ibland så att det får omedelbara hälsokonsekvenser. En fungerande krishantering måste innefatta också en plan för att bistå människor när de drabbas av krisens efterverkningar.

Det är utan tvekan att betrakta som en nationell påfrestning, vilket innebär att länsstyrelserna, som ju lyder under regeringen, har det operativa ansvaret för samordning av samhällets insatser. I många fall har detta gjorts föredömligt och även på andra ställen har arbetet efter hand kommit i gång på allvar.

Då länsstyrelserna lyder under Finansdepartementet har givetvis regeringen och särskilt det ansvariga statsrådet ett särskilt ansvar för att ge både understöd och, vid behov, direktiv till länsstyrelserna både före och under krishanteringen. Vid den omfattning stormen har haft måste givetvis regeringen också göra stora insatser för att samordna länsstyrelsernas insatser och för att prioritera också statliga myndigheters arbete så att resurser kan frigöras från andra delar av landet dit de behövs som bäst.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet följande:

1.Vilka åtgärder vidtog statsrådet med anledning av varningar om den annalkande stormen för att informera sig om länsstyrelsernas krisberedskap?

2.Vilka åtgärder har statsrådet, sedan stormen slagit till, vidtagit för att följa upp och stödja länsstyrelsernas arbete för att lindra verkningarna av krisen och för att samordna samhällets insatser?

3.Vilka åtgärder har statsrådet vidtagit för att försäkra sig om att länsstyrelsernas arbete med krisen också omfattar människors sociala och psykiska situation?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-01-14 Anmäld: 2005-01-17 Svar fördröjt anmält: 2005-01-20 Besvarad: 2005-02-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.