Sametinget

Interpellation 2012/13:488 av Larsson, Olle (SD)

av Larsson, Olle (SD)

den 4 juni

Interpellation

2012/13:488 Sametinget

av Olle Larsson (SD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sverige utger sig för att vara ett demokratiskt land där alla medborgare ska ha lika värde, lika rättigheter och samma skyldigheter oavsett etnisk tillhörighet. Att då ha Sametinget som en statlig myndighet som är baserad på just etnisk tillhörighet anser jag inte vara förenligt med demokratiska grundvalar.

Statens särskilda gynnande av den samiska gruppen sker på bekostnad av andra kulturer och minoritetsgrupper som lever parallellt och i vissa områden även har en längre historia än just den samiska kulturen. Detta gäller framför allt i det södra fjällområdet men även norrut, bland annat i Tornedalen.

Kväner, finnar, övriga svenskar, folk som kommit till Sverige när olika landsdelar har ingått i fredsuppgörelser (till exempel Härjedalen och Jämtland) och andra folkgrupper, som i vissa fall har en längre historia i delar av det område som av Sametinget benämns Sápmi och som till största delen befolkas av andra än de som räknas/räknar sig som samer enligt Sametingets definition.

Vad gäller den samiska gruppen sker dessutom en positiv särbehandling av den samiska renskötseln på bekostnad av övriga delar av den samiska kulturen som fiskare, jägare och gårdsbrukare.

Att på detta sätt ge just renskötseln som etniskt privilegierad näringsverksamhet särrättigheter utgör en återvändsgränd.

Inte ens samerna själva verkar ha tillit till Sametinget. Av fler än 20 000 samer i Sverige hade bara 8 322 registrerat sig till valet i år och endast 4 531 röstade. Det måste tolkas som att Sametinget inte fungerar och bör läggas ned. Man kan också fundera över vilken demokratisk representativitet det har.

Som jag ser det är i dag även etniska samer framför allt svenskar med en historia främst från den norra delen av den skandinaviska fjällkedjan. Härjedalingarna är också svenskar med en historia som jägare, fiskare och boskapsskötare/jordbrukare. Pollendiagram visar att tamboskap betade i Härjedalsfjällen för 4 000 år sedan.

Det är inte rimligt att olika folkgrupper i vårt land ska ha separata folkvalda ting baserade på etnisk tillhörighet. Jag vill att alla medborgare ska ingå i samma demokratiskt förankrade gemenskap.

Det finns däremot behov att utveckla formerna för en lokalt förankrad demokratisk gemenskap. När människor och kulturer kan mötas under samma och jämlika förutsättningar kan också ömsesidig tillit och respekt uppstå.

Vi behöver en demokratisering av Sverige i detta avseende.

Kan ministern se att Sametinget, som är en statlig myndighet med statliga resurser, flyttar fram de samiska rättigheterna på andra kulturers och näringars bekostnad och vilka konsekvenser det får för enskilda människor, andra kulturer och näringar?

Jag undrar om ministern är beredd att se över och redovisa vilka konsekvenser Sametinget och dess befogenheter har för de människor, kulturer och näringar i det som Sametinget kallar Sápmi och som inte räknas/räknar sig som samer enligt Sametingets definition.

Jag undrar om ministern kan tänka sig att ge alla lika villkor och förutsättningar och därför lägga ned Sametinget.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-06-04 Anmäld: 2013-06-04 Svar fördröjt anmält: 2013-06-17 Besvarad: 2013-08-15
Debatt (7 anföranden)