Säkerhetsplutonen i Karlskrona

Interpellation 2005/06:54 av Skoog, Christer (s)

av Skoog, Christer (s)

den 20 oktober

Interpellation 2005/06:54 av Christer Skoog (s) till försvarsminister Leni Björklund (s)

Säkerhetsplutonen i Karlskrona

I budgetpropositionen föreslår regeringen att den del av säkerhetsbataljon som ska uppträda på sjöarenan ska, som man skriver, vidmakthållas och utvecklas i Göteborg med hänsyn till den specifika miljö som där råder.

Någon närmare motivering för den ståndpunkten ges inte i budgetpropositionen. Jag anser att det bästa är att denna verksamhet som i dag bedrivs i Karlskrona får fortsätta att bedrivas i direkt anslutning till Sveriges marinbas. Skälen för detta är många men framför allt för att det innebär att vi skapar en sammanhållen enhet som finns lokaliserad inom ett mycket koncentrerat område. Det torde, förutom verksamhetsmässiga fördelar, också innebära den mest rationella och ekonomiskt mest fördelaktiga lösningen.

Det står enligt min uppfattning i överensstämmelse med det försvarspolitiska beslut som har fattats och som nu ska verkställas.

Del av säkerhetsbataljonen (Säkpluton sjö) etablerades i Karlskrona i samband med försvarsbeslut 2000 då bassäkerhetsutbildningen flyttades från Berga till Karlskrona. Därefter har verksamheten byggts upp såväl kompetensmässigt som infrastrukturellt på Kungsholmen i Karlskrona. Det handlar om att den personal som i dag finns i plutonen höjt sin kompetens genom att bland annat gå olika kurser på Undsäkskolan i Uppsala. En flytt av denna verksamhet kommer att leda till att denna kompetens i allt väsentligt går förlorad då personalen på Säkpluton sjö har goda möjligheter till nya jobb inom marinen i Karlskrona. Man är också med sin säkutbildning attraktiv på den privata arbetsmarknaden.

Vad gäller infrastrukturen kan nämnas att på Kungsholmen har Försvarsmakten investerat 30@40 miljoner bland annat i landets modernaste hundgård, vilken även är referenshundgård. Förutom de investeringar som gjorts på Kungsholmen finns även mycket goda förutsättningar i form av miljöprövade övningsområden i nära anslutning till Karlskrona. Där finns också de stora ytor som hundutbildning kräver. Mycket av detta saknas i Göteborg. Det kan i och för sig byggas upp men det kostar stora pengar, pengar som redan är investerade i Karlskrona.

Verksamheten vid Säkpluton sjö har dessutom mycket att vinna på att finnas lokaliserad i anslutning till Sveriges marinbas. Möjligheten att vandra mellan befattningar och den direkta närheten till de stödfunktioner som finns i marinbasen saknas i Göteborg, och på alla andra ställen också. Dessutom samövar Säkpluton sjö i dag med flygets säkerhetsförband som finns på F 17 i Ronneby. Synergieffekterna är många.

Avslutningsvis är det viktigt att konstatera att säkerhetsplutonen är ett rörligt förband som redan i dag utför både övningar och skarpa uppdrag i bland annat Göteborgsregionen. Förbandet är till sin natur operativt rörligt och ska kunna lösa uppgifter såväl internationellt som runt hela vår kust. Dock finns det så många fördelar med att hantera grundutbildningen i anslutning till marinbasen, där i stort sett all övrig grundutbildning inom marinen genomförs, att det vore till nackdel både verksamhetsmässigt och ekonomiskt att flytta den någon annanstans.

Jag vill därför fråga försvarsministern vilka åtgärder hon är beredd att vidta för att bibehålla och utveckla säkerhetsplutonen (Säkpluton sjö) i Karlskrona i direkt anslutning till Sveriges marinbas.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-20 Anmäld: 2005-10-21 Besvarad: 2005-11-07