ROT-fusket

Interpellation 2013/14:188 av Jakobsson, Leif (S)

av Jakobsson, Leif (S)

den 2 december

Interpellation

2013/14:188 ROT-fusket

av Leif Jakobsson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Vid ett seminarium nyligen, arrangerat av oss socialdemokrater, med inledare från Sveriges Byggindustrier, Svenska Byggnadsarbetarförbundet, Skatteverket och en byggföretagare beräknades fusket i byggbranschen uppgå till 10 miljarder årligen. Sveriges Byggindustrier har kommit med konkreta förslag på åtgärder och vi har under tidigare år också tagit upp frågan om kontroll av ROT-utbetalningarna via kvitto samt krävt personalliggare och månadsuppgifter.

Finansministern och regeringen har däremot lugnt genom åren åsett missbruket och hur kriminella kunnat utnyttja skatteavdraget. Skattefuskets lösning ser ministern och regeringen ensidigt i sänkta skatter och olika skatteavdrag, en naiv men mycket borgerlig uppfattning.

På Socialdemokreternas begäran kallades finansministern till skatteutskottet våren 2013 och då uppgav finansministern att regeringen för närvarande bereder förslag som vi räknar med att skicka ut på remiss under hösten och att lagstiftningen ska träda i kraft under det kommande riksdagsåret.

Utifrån detta var det med förvåning jag tog del av höstens propositionsförteckning då riksdagen öppnades. I denna fanns ingen proposition om ROT-fusket upptaget, en nödvändighet för att ministern skulle kunna uppfylla sitt löfte om lag. Inte heller i budgetpropositionen fanns något som gav vid handen att statsrådet och departementet arbetade, enligt egen utsago i juni, ”skyndsamt” med frågan.

ROT-fusket är alltså fortfarande antingen en blind fläck för regeringen eller har fallit ned i något svart hål av ouppfyllda löften. Fuskare och yrkeskriminella vet nu att de kan fortsätta lyfta ut ersättningar under även 2014. Hederliga företagare vet tyvärr också då att den illojala konkurrensen får fortsätta minst ett år till.

Mina frågor till finansministern är:

Sveriges Byggindustrier har gett förslag och sagt sig redo att på alla sätt hjälpa till. Tjänstemän på Skatteverket har varit på frågan sedan en tid. Mot vilka fakta och argument är det då så svårt att komma med en proposition?

Vilket råd har ministern till en av illojal konkurrens pressad byggföretagare om hur han ska överleva ett år till?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-02 Anmäld: 2013-12-03 Svar fördröjt anmält: 2013-12-16 Besvarad: 2014-02-04

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)