ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor

Interpellation 2009/10:356 av Green, Monica (s)

av Green, Monica (s)

den 29 april

Interpellation

2009/10:356 ROT-avdrag för flerfamiljsfastigheter och skolor

av Monica Green (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Regeringen återinförde ROT-avdraget efter att Socialdemokraterna krävt det. Tyvärr är ROT-avdraget utformat så att det bara kan användas av dem som äger sin bostad. Bostadsrättsinnehavare i en flerfamiljsfastighet har svårt att använda bidraget och föreningen tillåts inte göra det.

ROT-avdraget skulle kunna spela en viktig roll för ett klimatsmartare boende och ett mer klimatanpassat Sverige om det gällde även flerfamiljsfastigheter och hyresrätten. Vi menar också att ROT-avdraget borde utvidgas till att omfatta även skolbyggnader.

Med det rödgröna stödet skulle 40 000–50 000 lägenheter i flerfamiljshus – hyreshus och bostadsrättsföreningar – kunna totalrenoveras per år. Vi föreslår därför en möjlighet till stöd för alla flerfamiljshus som genomför totalrenovering om renoveringen leder till minst 30 procents minskad energianvändning.

En rödgrön skol-ROT för renovering av skolor under perioden 2010–2012 skulle ge skolorna maximalt 50 procent av arbetskostnaderna tillbaka. Alla skolor ska kunna få del av stödet.

Statsrådet har hittills haft uppfattningen att skattereduktionen endast ska omfatta enskilda personer som renoverar sina egna bostäder. Han ser det som en rimlig avvägning.

Vi rödgröna menar att det är en orimlig avvägning att inte låta någon del av stödet gå till flerfamiljshus. Genom totalrenoveringar uppnås en stor sysselsättningseffekt samtidigt som energianvändning i fastigheterna minskar. Eftersom så många av flerfamiljshusen är byggda under en kort period sammanfaller flera hundra tusen lägenheters upprustningsbehov tidsmässigt.

Mina frågor till finansministern är:

Avser finansministern att verka för att utvidga ROT-avdraget till att även gälla flerfamiljshus och hyresrätt?

Mot bakgrund av vilka fakta och argument är det finansministerns avsikt att inte använda ROT-avdraget som en del i omställningen till ett klimatsmartare boende och ett mer klimatanpassat Sverige?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2010-04-29 Anmäld: 2010-04-30 Svar fördröjt anmält: 2010-05-18 Besvarad: 2010-05-28

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)