riskfaktorer vid partnervåld

Interpellation 1999/2000:220 av Hagström, Ulla-Britt (kd)

av Hagström, Ulla-Britt (kd)

den 8 februari

Interpellation 1999/2000:220

av Ulla-Britt Hagström (kd) till justitieminister Laila Freivalds om riskfaktorer vid partnervåld

Varje år anmäls i Sverige ca 20 000 fall av våldsbrott riktade mot kvinnor. I cirka tre fjärdedelar av fallen begås gärningen av en man som är bekant eller tidigare bekant till kvinnan. Dödligt våld riktat mot kvinnan begås till största delen av gärningsmän som är partner eller före detta partner.

Nordamerikanska forskare knutna till Simon Fraser University i Kanada med ledande forskning inom området forensisk riskbedömning, har utarbetat en manual för riskbedömning av partnervåld. Denna har översatts vid Växjö universitet med förhoppningen om att den kan användas och utvecklas för att tidigare kunna identifiera och ingripa mot olika former av partnervåld.

Med partnervåld menas "varje form av fysisk skada, eller försök till eller hot om sådan skada, som tillfogats av en man eller kvinna med vilken offret har eller har haft en intim, sexuell relation." Hustrumisshandel kan betraktas som den mest allvarliga formen av partnervåld. Författarna anser att det fortfarande saknas mycket kunskap om mekanismerna bakom det s.k. intrafamiljära våldet, och att behovet av forskning är mycket stort. Olika nyckelvariabler som kan öka eller minska risken för våld måste identifieras. Översättningen går under namnet SARA, och är en klinisk checklista över riskfaktorer för partnervåld. Faktorer om tidigare intrafamiljärt våld, tidigare extrafamiljärt våld samt misskötsamhet vid permissioner eller liknande har räknats in. Vidare finns resonemang om psykosocial anpassning, tidigare partnervåld osv. som viktiga element. Intervjuer inriktar sig på att gärningsmannens, inte offrets beteende, sätts i fokus. Offret får poängsätta gärningsmannens misshandel av henne osv.

Med stöd av det anförda vill jag ställa följande frågor till justitieminister Laila Freivalds:

På vilket sätt arbetar statsrådet med att ta till vara internationella erfarenheter vid arbetet med att motverka misshandel av kvinnor?

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att förbättra riskbedömningen inför partnervåld?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-08 Besvarad: 2000-02-18