Rimligare ordning för familjeåterförening

Interpellation 2007/08:539 av Lundgren, Kerstin (c)

av Lundgren, Kerstin (c)

den 31 mars

Interpellation

2007/08:539 Rimligare ordning för familjeåterförening

av Kerstin Lundgren (c)

till statsrådet Tobias Billström (m)

Enligt utlänningslagen ska en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ha ansökt om och beviljats ett sådant tillstånd före inresan i landet. En ansökan får inte bifallas efter inresan om personen inte har stark anknytning eller om det är oskäligt att kräva att man reser till ett annat land för att ge in ansökan där.

Det är dock inte helt ovanligt att människor kommer till Sverige som asylsökande och under asylprocessen möter kärleken. Låt mig berätta en saga jag tog del av i slutet av förra året. Den handlar om ett par som sällskapat under flera år, varit gifta över ett år – kvinnan var hotad i sitt hemland till följd av att hon lämnat en misshandlande make som hotat att döda henne. Familjen prövade utifrån gällande lagstiftning, men resultatet blev att de först måste splittras för att sedan kunna familjeåterförenas. Kvinnan fick som andra först lämna landet för att sedan söka uppehållstillstånd för den familjeåterförening som hon hade rätt till. I detta fall fick hon resa till ett land vars ambassadör är stationerad i Stockholm. Denna saga fick ett lyckligt slut.

Utlänningslagen från 2005 ändrades 2006 till följd av ett EG-direktiv som ger rätt till familjeåterförening. Det principiella kravet på att uppehållstillstånd ska ha utverkats före inresan i Sverige skulle då vägas mot rätten till familjeåterförening. Här uttalades att de tillämpande myndigheterna vid sin bedömning skulle pröva skäligheten i att kräva att ansökan gjordes före inresan och de undantag som skäligen skulle godtas. Utifrån den erfarenhet som vunnits och den praxis som skapats måste frågan ställas om dagens system kan fortsätta att gälla. Ska familjer behöva splittras för att tillgodose kravet på att platsen för ansökan om familjeåterförening ska ligga utanför Sverige?

Med hänvisning till vad som här anförts vill jag ställa följande frågor:

1. Avser statsrådet att vidta någon åtgärd för att åstadkomma en förändring av dagens praxis vad gäller hur och var ansökan om uppehållstillstånd för familjeåterförening ska ske?

2. Vilka åtgärder avser statsrådet i så fall att vidta och när kan vi då få se förslag i denna del?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2008-03-31 Anmäld: 2008-04-01 Återtagen: 2008-04-07