riktade stöd till stormdrabbade skogsägare

Interpellation 2004/05:444 av Gunnar Persson, Sven (kd)

av Gunnar Persson, Sven (kd)

den 7 mars

Interpellation 2004/05:444

av Sven Gunnar Persson (kd) till statsrådet Ulrica Messing om riktade stöd till stormdrabbade skogsägare

Den storm som drabbade södra Sverige den 8@9 januari saknar motstycke i modern tid. Skogsstyrelsen uppskattar att omkring 80 miljoner kubikmeter träd fällts av stormen. Det motsvarar nästan hela den totala årliga avverkningen i hela Sverige, som förra året var 83 miljoner kubikmeter. De ekonomiska värdet av den stormfällda skogen beräknas till 30@40 miljarder kronor. Lokalt motsvarar stormfällningarna upp till 30 årsavverkningar. Åtskilliga enskilda skogsbrukare har fått se sitt livsverk spolierat.

Tre veckor efter stormen skrev Kristdemokraterna och flera andra partier riksdagsmotioner med anledning av katastrofen. Ett antal konstruktiva förslag framfördes för att underlätta de drabbades situation praktiskt, ekonomiskt och socialt. Ännu efter två månader har dock regeringen inte gett klara besked om vilket stöd man är beredd att ge de drabbade skogsägarna.

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) har föreslagit att ett direktstöd ska utgå med 50 kronor per skogskubikmeter uttransporterat virke till skogsägare som drabbats av stormfällningar som överstiger en normal årsavverkning.

Jag vill fråga statsrådet:

1.Avser statsrådet att vidta åtgärder för att införa ett direktstöd baserat på uttransporterad virkesmängd till skogsägare som drabbats svårt av stormfällningar?

2.Vilka ytterligare åtgärder avser statsrådet att vidta för att stödja de stormdrabbade skogsägarna ekonomiskt, praktiskt och socialt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2005-03-07 Anmäld: 2005-03-08 Svar fördröjt anmält: 2005-03-17 Besvarad: 2005-05-10

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.