Riksrevisionens granskning av styrningen av privat äldreomsorg

Interpellation 2008/09:77 av Olofsson, Eva (v)

av Olofsson, Eva (v)

den 29 oktober

Interpellation

2008/09:77 Riksrevisionens granskning av styrningen av privat äldreomsorg

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

I den granskningsrapport som Riksrevisionen publicerar i dag framkommer allvarlig kritik mot statens och kommunernas styrning av privat äldreomsorg. I Riksrevisionens granskning skriver man att det är ovanligt att kommunerna ställer krav på vilka effekter omsorgen ska ge. Avtalen saknar också ofta lagfästa krav på insyn för allmänheten och handledning för personalen. Samtidigt kritiseras länsstyrelserna för att bevilja tillstånd till verksamhet på bristande underlag.

Regeringen måste ta fram tvingande lagstiftning för hur avtal med privata vårdgivare ska se ut. Den nyligen föreslagna lagen om valfrihetssystem löser på intet sätt de problem som Riksrevisionen pekar på.

Vidare riktas kritik mot att regeringen inte har skaffat sig tillräcklig kunskap om äldreomsorgsmarknaden och vilka konsekvenser gällande regelverk har fått för kvalitet och insyn, samt att man inte tagit initiativ till att få information om avtalens utformning och innehåll. Riksrevisionen skriver att detta medför risker för att beslut fattas på felaktiga grunder.

Riksrevisionen skriver också om problem för personalen att veta om de har rätt att slå larm om vanvård och missförhållanden, eftersom meddelarfrihet saknas inom privata företag och de anställda inte får röja företagshemligheter.

Mina frågor till statsrådet Maria Larsson är:

1. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att ta fram lagstiftning för hur avtal med privata vårdgivare ska kunna ställa högre kvalitetskrav?

2. Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stärka yttrandefriheten för personalen inom privat omsorgsverksamhet?

3. Avser statsrådet att vidta några andra åtgärder med anledning av den övriga kritik som Riksrevisionen har?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-10-29 Anmäld: 2008-10-30 Svar fördröjt anmält: 2008-11-10 Besvarad: 2008-11-21

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)