Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

Interpellation 2016/17:564 av Maria Stockhaus (M)

av Maria Stockhaus (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi vet att antalet sjukskrivningar ökar och att det främst är den psykiska ohälsan som ökar lavinartat. Från regeringen har man varit tydlig med att arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för att bland annat förebygga stress. Enligt en undersökning som Europeiska arbetsmiljöbyrån gjort är svenskarna bland de arbetstagare som är mest stressade i Norden. Under 2015 fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny föreskrift om den arbetsrelaterade hälsan som ett led i att minska ohälsan.

Även om det krävs mer forskning för att dra stora slutsatser finns det flera studier som visar positiva resultat av ridning när det gäller rehabilitering och återhämtning. Depression, ångest och stress motverkas av samvaro med djur, liksom av vistelse i natur och utemiljöer.

I studier där ridning har ingått som behandling är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter. Därutöver har mätningar också visat på sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagarna.

Ridning kan därför passa patienter med till exempel neurologiska sjukdomar, muskelproblem, stressrelaterad ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ridning ska inkluderas i friskvårdsbidraget?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2017-06-07 Överlämnad: 2017-06-08 Återtagen: 2017-06-08 Anmäld: 2017-06-09 Sista svarsdatum: 2017-06-27

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.