Resurser mot skattefusk

Interpellation 2011/12:424 av Persson, Peter (S)

av Persson, Peter (S)

den 13 juni

Interpellation

2011/12:424 Resurser mot skattefusk

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Enligt Riksdag & Departement är flera utredningsförslag rörande bidragsfusk under ”aktiv” beredning. Jag har i en tidigare interpellationsdebatt påtalat skillnaden mellan regeringens stora intresse för bidragsbrott och mindre intresse för skattebrott. Den debatten rörde förslag på personalliggare, som haft en passiv beredning sedan regeringens utredare lade fram förslagen i september 2009.

Rörande taxibranschen meddelade Anders Borg i en interpellationsdebatt den 21 april 2009: ”Även när det gäller taxibranschen ska vi arbeta vidare med att skärpa regelverket och ha ett batteri av åtgärder som motverkar skattefusk och skatteundandragande.” Hitintills har inget kommit.

Månadsuppgiftsutredningens förslag från april 2011 om obligatoriska system för månadsuppgifter om lön per individ bereds också. I utredningen påtalades att Danmark, Nederländerna, Tyskland, Ungern och Estland redan hade detta samt att Norge höll på att införa det.

Skatteverket begär i sitt budgetunderlag den 28 februari 2012 34 miljoner i utökade anslag för bekämpning av grov organiserad brottslighet i samverkan med andra myndigheter samt 30 miljoner i utökning för internationell skattekontroll. Vi socialdemokrater har varje år velat ge högre anslag till Skatteverket för att bekämpa skattebrott och ekonomisk brottslighet.

Delegationen mot felaktiga utbetalningar, den så kallade Futdelegationen, hävdade 2007 att det varje år betalades ut 20 miljarder felaktigt från socialförsäkringarna. Hälften, 10 miljarder, antogs bero på fusk. Skatteverkets Skattefelsrapport från 2008 talade om 133 miljarder i ”skattefel”.

Mina frågor till statsrådet är:

Vilka resurser och verktyg avser statsrådet att ge mot skattefusk och ekonomisk brottslighet i den kommande budgeten?

Mot bakgrund av vilka fakta och omständigheter är bidragsfusk viktigare för regeringen än skattefusk?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-06-13 Anmäld: 2012-06-13 Svar fördröjt anmält: 2012-06-25 Sista svarsdatum: 2012-06-27 Besvarad: 2012-08-16

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)