Resurser för att motarbeta rasism och diskriminering

Interpellation 2009/10:207 av Astudillo, Luciano (s)

av Astudillo, Luciano (s)

den 1 februari

Interpellation

2009/10:207 Resurser för att motarbeta rasism och diskriminering

av Luciano Astudillo (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Arbetet mot rasism, intolerans och diskriminering är utomordentligt viktigt, inte minst i dagsläget. Att motarbeta rasism och andra former av intolerans kräver resurser. I budgeten för 2010 kan vi läsa under utgiftsområde 13 att anslagen till åtgärder mot diskriminering och rasism med mera sänks från 38 miljoner i budgeten för 2009 till 25 miljoner 2010. Det är en sänkning med 13 miljoner kronor. Detta kommer att medföra stora konsekvenser.

I dag bedriver Antidiskrimineringsbyrån en bra verksamhet på många platser i landet. Neddragningen kommer säkerligen att drabba dem hårt. Nedskärningen i anslaget kommer också med stor sannolikhet att ha negativa effekter på åtgärder mot rasism och intolerans.

Mot denna bakgrund är min fråga till integrations- och jämställdhetsministern:

Vad avser integrations- och jämställdhetsministern att göra för att säkerställa att arbetet med antidiskriminering och mot intolerans inte prioriteras ned?

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2010-02-01 Anmäld: 2010-02-02 Återtagen: 2010-02-09