Resultatstyrning av strukturfonderna

Interpellation 2018/19:93 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Statsrådet Hans Dahlgren (S)

 

Sverige har investerat stora summor i EU:s budget. Enligt liggande budgetförslag kommer ungefär hälften av EU:s budget 2021 att användas till UO 1 och 2. Syftet med dessa är att skapa ekonomisk tillväxt och jämna ut socioekonomiska skillnader mellan medlemsländerna.

Sverigedemokraterna vill gärna veta huruvida den här politiken faktiskt fungerar. För att veta om den typen av investeringar som unionen gör faktiskt ger avsett resultat måste det från början finnas tydliga, kvantifierbara målsättningar mot vilka man kan mäta resultat.

Sådana målsättningar finns dock inte, varför ingen över huvud taget kan veta om programmen gör nytta som står i proportion till investeringens storlek. Viss utvärdering sker, men målsättningarna är beskrivna i ganska allmänna ordalag, vilket gör det svårt att i efterhand svara på om de har uppfyllts eller inte.

Jag vill därför fråga statsrådet Hans Dahlgren:

 

1. Varför har unionen valt att inte ställa upp tydliga uppföljbara resultatmål i UO 1 och 2?

2. Hur ska Europas skattebetalare veta huruvida deras investering i tillväxt och utjämning gett tilltänkt resultat, om inga mål ställs upp?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-19 Överlämnad: 2019-02-20 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-03-08 Sista svarsdatum: 2019-03-12
Debatt (7 anföranden)