Reseavdraget och skatt på drivmedel

Interpellation 2019/20:303 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

För att det ska skapas fler jobb och för att svenska företag ska kunna hävda sig på en internationell marknad behövs det bland annat välutvecklade transporter till konkurrenskraftiga priser. Det är inte minst viktigt för att ha en fungerande och flexibel arbetsmarknad där människor kan ta de jobb som finns och passar dem, utan att i första hand behöva ta hänsyn till var arbetsplatsen är belägen.

I en tv-debatt inför valet 2014 försäkrade finansminister Magdalena Andersson att Socialdemokraterna inte avsåg att höja bensinskatten eftersom det var jättedyrt att tanka. Sedan dess har regeringen både höjt bensinskatten och infört överindexering. Bensinpriserna vid pumpen upplevs av många som oöverkomliga, och Bensinupproret 2.0 har på några månader samlat över 600 000 medlemmar. Det är 600 000 människor som är beroende av bilen för att få livet att gå ihop.

I en tidigare interpellationsdebatt, på våren 2019, sa finansministern följande: Det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet, även där kollektivtrafikalternativ saknas eller är begränsade. Vid samma tillfälle aviserade finansministern en översyn av reseavdraget, som skulle göras bland annat för att underlätta för dem som bor på landsbygden.

Dock verkar förslagen i utredningen snarare försvåra för dem som bor på landsbygden och motverka målet om regionförstoring. Och vad som är minst lika allvarligt är att förslagen går stick i stäv med arbetslinjen. De bestraffar dem som kämpar och sliter för att ta sig till jobbet men påverkar inte alls dem som inte arbetar. Utredningen intar den anmärkningsvärda ståndpunkten att arbetsresor inte är en utgift för inkomsternas förvärvande utan en privat levnadskostnad, eftersom kostnader för arbetsresor har orsakats av den skattskyldiges val av bostadsläge. Slutligen påverkar förslagen kompetensförsörjningen negativt eftersom de minskar benägenheten att arbetspendla långa sträckor.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Vilka åtgärder tänker ministern vidta för att företag i hela landet ska ha tillgång till transporter till konkurrenskraftiga priser?
  2. Avser ministern att initiera en sänkning av bensin- och dieselskatten? 
  3. Avser ministern att gå vidare med det hårt kritiserade förslaget om nytt reseavdrag? 
Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-03 Överlämnad: 2020-02-04 Anmäld: 2020-02-05 Sista svarsdatum: 2020-02-18 Svarsdatum: 2020-03-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)