Ren miljö

Interpellation 2013/14:288 av Holm, Jens (V)

av Holm, Jens (V)

den 14 februari

Interpellation

2013/14:288 Ren miljö

av Jens Holm (V)

till miljöminister Lena Ek (C)

Miljömålet Giftfri miljö kommer inte att nås till 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Att sanera och återställa mark är ett avgörande arbete för att uppnå miljömålet.

I Sverige finns 80 000 potentiellt förorenade områden. Enligt Naturvårdsverket är drygt 1 200 av dessa allvarligt förorenade områden som kräver skyndsamma insatser. Dessutom finns ytterligare drygt 13 000 områden som potentiellt sett har stora risker. Det här handlar om områden som i många fall utgör tickande miljöbomber som fortast möjligt måste saneras. Detta gäller i synnerhet de 1 200 värst förorenade områdena, de så kallade riskklass 1-områdena. Men även de övriga 13 000 områdena, så kallade riskklass 2-områden, måste åtgärdas.

Men arbetet med marksaneringen går mycket långsamt. I Naturvårdsverkets förslag till nya etappmål för efterbehandling av förorenade områden (NV-00336-13) konstaterar man att med nuvarande saneringstakt kommer de värst förorenade områdena att vara sanerade först år 2079. Riskklass 2-områdena kommer att vara rena först år 2129 med nuvarande saneringstakt.

Av det skälet har Naturvårdsverket gång på gång vädjat om ökade anslag från regeringen, något man inte fått. Anslagen finns främst specificerade i regeringens budget, utgiftsområde 20, 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden. Anslaget för innevarande år är 418 miljoner kronor.

Även om verksamhetsutövare också ska ta sitt ansvar för att sanera och återställa marker spelar det statliga anslaget en helt avgörande roll i sanerings- och efterbehandlingsarbetet i Sverige. Utan anständiga nivåer för anslagen till sanering och återställning blir det omöjligt att upprätthålla den höga kompetens och organisation som är en förutsättning för verksamheten.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljöminister Lena Ek:

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att vi inte ska behöva vänta till 2079 innan de värst förorenade områdena är åtgärdade?

Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att vi inte ska behöva vänta till 2129 innan övriga förorenade områden är åtgärdade?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2014-02-14 Anmäld: 2014-02-17 Svar fördröjt anmält: 2014-02-18 Besvarad: 2014-03-25

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)