Relationen till palestinsk högre utbildning och forskning

Interpellation 2011/12:268 av Strand, Thomas (S)

av Strand, Thomas (S)

den 27 februari

Interpellation

2011/12:268 Relationen till palestinsk högre utbildning och forskning

av Thomas Strand (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

Den 12–16 februari besökte utbildningsminister Jan Björklund Israel och Palestina. Enligt pressmeddelande var syftet med resan dels att stärka Sveriges forskningsrelationer till Israel, dels att informera sig om läget i den israelisk-palestinska fredsprocessen.

Internationella utbildnings- och forskningskontakter är viktiga. Det är därför bra att utbildningsministern för samtal om högre utbildning, forskning och innovation med olika länder.

Utbildningsministerns andra syfte var att informera sig om läget i den israelisk-palestinska fredsprocessen. Av pressmeddelandet framgår att utbildningsministern mötte företrädare för båda parter i fredsprocessen. Av pressmeddelandet framgår dock inte att utbildningsministern hade för avsikt att stärka relationerna till palestinsk högre utbildning och forskning.

Min fråga till utbildningsministern är därför om han hade några möten med företrädare för högre utbildning och forskning på den palestinska sidan samt vilka åtgärder utbildningsministern är beredd att vidta för att även stärka relationen till palestinsk högre utbildning och forskning.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-27 Anmäld: 2012-02-28 Svar fördröjt anmält: 2012-03-01 Besvarad: 2012-04-17

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)