Relationen mellan regeringen, Svenska kraftnät och EU

Interpellation 2011/12:163 av Vestlund, Börje (S)

av Vestlund, Börje (S)

den 2 december

Interpellation

2011/12:163 Relationen mellan regeringen, Svenska kraftnät och EU

av Börje Vestlund (S)

till statsrådet Anna-Karin Hatt (C)

I samband med interpellationsdebatten den 29 november 2011 angående de nya elprisområdena så svarade statsrådet Hatt i sitt skriftliga svar bland annat:

Bakgrunden till den nya ordningen är EU-kommissionens krav på Svenska kraftnät, inte på regeringen, att dela upp Sverige i elområden för att värna den inre marknaden och åstadkomma en fungerande elmarknad.

Kravet från EU ställs mot Sverige som medlemsstat, och inte mot en enskild myndighet. Frågan som då måste ställas är att om kraven riktats explicit mot Svenska kraftnät så har ju kommissionen brutit mot EU:s författning. Då borde rimligen Sverige ha reagerat för att man brutit mot sitt eget regelverk, till exempel genom en anmälan till EU-revisionen. Om det inte är så måste kravet ha riktats mot medlemsstaten Sverige, som i EU-sammanhang representeras av regeringen.

Lite senare anför statsrådet Hatt följande:

Den tidigare modellen med att flytta flaskhalsar i det svenska stamnätet till gränserna och begränsa elexporten i syfte att gynna svenska konsumenter anses strida mot EU:s regelverk.

När fattade EU-kommissionen ett beslut om att den tidigare modellen med ett elområde stred mot EU:s regelverk? Det enda som finns är en anmälan från Danmark till kommissionen som gjordes 2006, och att kommissionen påbörjade en utredning kring ärendet. Vad som hände med utredningen och vilken slutsats kommissionen eventuellt hade kommit till får vi aldrig veta, eftersom Svenska kraftnäts vd Mikael Odelberg inledde en förhandling med kommissionen. Denna förhandling slutade i en överenskommelse med de fyra elområdena.

Frågan som då måste ställas är på vems uppdrag Mikael Odelberg förhandlade med kommissionen. Om det inte var på regeringens uppdrag måste frågan ställas om generaldirektörer för statliga myndigheter och bolagschefer för statliga affärsverk har fullmakt att företräda Sverige i förhandlingar med EU-kommissionen.

Ännu lite senare anför statsrådet vidare:

Regeringen hade gärna sett att uppdelningen i elområden gjorts först efter den nya stora stamnätsledningen Sydvästlänken tagits i drift. Detta var dock inte möjligt enligt den ansvariga myndigheten, Svenska kraftnät.

Svenska kraftnät eller regeringen kan inte ha vetat detta, eftersom kommissionen aldrig fattat något beslut om att tvinga Sverige att dela in landet i ytterligare elområden.

Slutligen har det också kommit fram att ett nordiskt ministerrådsmöte i september 2008 fattade beslut med uppmaningen att dela in Norden i fler elområden. Varför gjorde man det?

För att sammanfatta denna interpellation vill jag ställa följande frågor till statsrådet Anna-Karin Hatt:

1. Står statsrådet fast vid att kraven från kommissionen riktades mot Svenska kraftnät och inte mot svenska staten?

2. Om svaret är Svenska kraftnät, när informerades regeringen om detta och på vilket sätt kommer statsrådet att ta upp frågan med EU om detta formella fel?

3. Kan statsrådet redogöra för på vems uppdrag vd:n i Svenska kraftnät förhandlade med kommissionen om indelningen av elområden?

4. På vilka grunder drar statsrådet slutsatsen att det inte var möjligt att vänta tills man byggt ut Sydvästlänken, om inte kommissionen fattat något beslut kring elområden?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-12-02 Anmäld: 2011-12-06 Svar fördröjt anmält: 2011-12-15 Besvarad: 2011-12-21
Debatt (11 anföranden)