Rekryteringen av soldater till insatsorganisationen

Interpellation 2013/14:254 av Niemi, Pyry (S)

av Niemi, Pyry (S)

den 29 januari

Interpellation

2013/14:254 Rekryteringen av soldater till insatsorganisationen

av Pyry Niemi (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Regeringen valde att med en mycket knapp riksdagsmajoritet driva igenom det nya personalförsörjningssystemet och därmed göra den allmänna värnplikten vilande, detta utan att det nya systemet var fullt utrett och att en lång rad regelverk återstod att upprätta. Vi noterade redan 2010 Lagrådets tunga kritik mot lagens utformning samt att utredningen, vilken låg till grund för förändringen, blev klar först efter att lagen trätt i kraft. Att på dessa grunder och utan en bred överenskommelse i riksdagen genomdriva en förändring av denna stora betydelse är inte att betrakta som genomtänkt och ansvarsfullt. På svag parlamentarisk grund valde den borgerliga regeringen att göra omfattande förändringar av Försvarsmakten.

Den nuvarande personalförsörjningen brottas med avgörande problem. Det handlar framför allt om de omfattande soldatavhoppen som i Försvarsmaktens officiella redovisningar sägs vara 20 procent, men där medieuppgifter ligger på en så hög nivå som 35 procent. Självfallet får detta allvarliga konsekvenser för hållfastheten i organisationen men också ekonomiskt. Detta kombinerat med ett vikande intresse för officersutbildning är mycket oroväckande. Mycket tyder på att insatsorganisation 2014 (IO14) inte kan förverkligas. Just nu är prognosen från Försvarsmakten att hela IO14 först kommer att vara fullföljd 2023 under förutsättning att ekonomiska resurser tillförs. Förutom den grundläggande skörhet vi nu kan konstatera i den nya personalförsörjningen, klingar arvet från den allmänna värnplikten successivt av. ”Värnpliktsmagasinet” är i det närmaste uttömt. Detta har hittills varit den primära rekryteringskällan. Det innebär att endast en krympande del av befolkningen uppbär kompetens om hur kriser och konflikter ska hanteras. Samtidigt leder detta till att Försvarsmaktens folkliga förankring minskar. Långsiktigt är detta definitivt inte bra. Detta kan leda till ett på sikt ”besvärande avstånd” mellan Försvarsmakten och allmänheten, vilket också påverkar rekryteringen – både kvalitativt och kvantitativt.

Vi är i ett rekryteringsläge där vår egen försvars- samt insatsförmåga vid internationella uppdrag riskerar att urholkas ytterligare, vilket på sikt leder till brister i hela utbildningssystemet. Det blir svårare att få in nya officerare samtidigt som antalet utbildade soldater sjunker i förhållande till rekryteringsbehovet. I den borgerliga regeringen, förutom hos Moderaterna, börjar det dyka upp olika förslag på att införa allmän värnplikt/mönstring igen.

Mina frågor till försvarsministern är således:

Kommer insatsorganisation 2014 att bli bemannad fullt ut inom de närmaste åren och om inte varför och vad gör regeringen för att rätta till rekryteringsgapet?

Är försvarsministern beredd att införa en obligatorisk mönstring för alla män och kvinnor vid 18 års ålder, vilket motsvarar 110 000–120 000 ungdomar i varje årskull, och ersätta registreringen på internet med en inledande mönstring?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2014-01-29 Anmäld: 2014-01-29 Besvarad: 2014-02-06

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (8 anföranden)