reklamskatt från ideella organisationer

Interpellation 2004/05:61 av Andrén, Gunnar (fp)

av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 oktober

Interpellation 2004/05:61

av Gunnar Andrén (fp) till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatt från ideella organisationer

Av medieuppgifter för en tid sedan framgick att ideella organisationer @ exempelvis en fotbollsförening i södra delarna av Stockholm @ har drabbats av besvär med inbetalning av reklamskatt som tydligen borde ha inbetalats för sponsorsintäkter som föreningen lyckats uppbringa.

Enligt min mening är detta en absurd situation.

Ur motiven till 1972 års lag om reklamskatt kan inte utläsas att reklamintäkter, som inte är kommersiellt motiverade, ska drabbas av reklamskatt.

Tvärtom: Det kan aldrig ha varit lagstiftarens @ riksdagens @ mening att ideella sponsorsintäkter ska utgöra grund för reklambeskattning.

Enligt min mening bör ideella organisationer självfallet slippa betala reklamskatt för intäkter som har karaktären av bidrag till allmännyttig verksamhet.

Den enda radikala lösningen på problemet är självfallet reklamskattens avskaffande. Riksdagen har också, efter framställningar från skatteutskottet vid sex tillfällen å rad, (1998/99:SkU13, 1999/2000:SkU16, 2000/01:SkU17, 2001/02:SkU20, 2002/03:SkU11 och 2003/04:SkU1y), för regeringen klargjort att reklamskatten bör avskaffas.

Av regeringens proposition till riksdagen 2004/05:1, som avser kalenderåret 2005, framgår emellertid att regeringen funnit att det inte är möjligt att efterkomma skatteutskottets enhälliga begäran om avskaffande av reklamskatten.

Det framgår emellertid inte hur regeringen ser på reklamskatt som nu tycks ska betalas av ideella organisationer.

Här behövs ett klargörande från landets finansminister till ledning för både de föreningar som nu ska kämpa med reklamskattebestämmelser mitt i all sin ideella verksamhet och de företag som på olika sätt önskar stödja ungdomsidrott, ungdomskultur och annan angelägen verksamhet på ideell grund.

Mot ovanstående bakgrund önskar jag fråga chefen för Finansdepartementet:

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att förhindra att ideella organisationer hamnar i beråd om den är reklamskatteskyldig eller ej till följd av att den lyckats erhålla sponsorsintäkter till sin verksamhet?

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att ideella organisationer av typ idrottsföreningar och kulturorganisationer slipper från besväret att redovisa reklamskatt för stöd som uppenbart inte är utgivet på kommersiell grund?

Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2004-10-18 Anmäld: 2004-10-19 Besvarad: 2004-11-08

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.