reglerna för kommunal verksamhet

Interpellation 2004/05:95 av Johansson, Jörgen (c)

av Johansson, Jörgen (c)

den 1 november

Interpellation 2004/05:95

av Jörgen Johansson (c) till statsrådet Sven-Erik Österberg om reglerna för kommunal verksamhet

Regeringen aviserar i budgeten att bidrag ska utgå till de kommuner som vill slå samman sin verksamhet. I motiven säger regeringens representanter att initiativet ska komma underifrån. Det senare är lovvärt men knappast ett initiativ utifrån en egen vilja.

Statens pekpinnar i form av riktade statsbidrag och hårt regelverk styr huvuddelen av den kommunala verksamheten. Utrymmet att fatta beslut för de förtroendevalda på lokal nivå är begränsat. Resultatet blir ett centralstyre som mer stansar ut en central mall för Kommunsverige än att lägga grunden för mångfald i lösningarna som gagnar den egna kommunen. Erfarenheten från 50@och 70@talets kommunsammanläggningar visar dessutom på effekter som ingen i dag borde eftersträva.

Djupet i en demokrati hänger ihop med numerären av förtroendevalda. Det är detta som ger närheten mellan väljare och valda. För att åstadkomma en spänstig lokal debatt fordras därför insikt från befolkningen om såväl aktuella politiska frågor som kontaktpersoner. Anonymiteten i de stora kommunerna skapar avstånd vilket i sin tur undergräver befolkningens engagemang. Utifrån ett maktperspektiv är därför stora kommuner att föredra samtidigt som de utifrån ett folkligt perspektiv är förödande.

Många kommuner i Sverige är i dag befolkningsmässigt små samtidigt som de till ytan är stora. Sådana kommuner ska givetvis ges erforderlig hjälp för att kunna klara en grundläggande samhällsservice. Samtidigt måste samarbetet med andra kommuner stimuleras för att bedriva en effektiv kommunal verksamhet. Det kan ske via såväl kommunalförbund, gemensamma nämnder eller bolagsbildningar. För att detta ska kunna fungera på ett smidigt och rationellt sätt måste också regelverket anpassas efter verksamhetens mål. I dag är regelverket för komplicerat för att samarbetet ska kunna fungera på ett rationellt sätt.

Mina frågor till statsrådet är:

1.Vad avser statsrådet att göra för att stimulera små kommuner att bibehålla sin verksamhet och därmed vitalisera den lokala demokratin?

2.Vad avser statsrådet att göra för att regelverket, kommuner emellan, anpassas så att samarbete, kommuner emellan, kan ske på ett rationellt sätt?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-11-01 Anmäld: 2004-11-08 Besvarad: 2004-11-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.