Regler för vapenexport och vapenimport

Interpellation 2008/09:254 av Rådberg, Peter (mp)

av Rådberg, Peter (mp)

den 15 januari

Interpellation

2008/09:254 Regler för vapenexport och vapenimport

av Peter Rådberg (mp)

till statsrådet Ewa Björling (m)

Sverige är ett av få länder i Västeuropa som inte reglerar import till landet av krigsmateriel. Detta var en fråga som den så kallade Krigsmaterielutredningen behandlade. Utredningen har inte resulterat i någon proposition från regeringen gällande förändringar av svenska regler för vapenexport och vapenimport.

Sverige saknar sålunda reglering för vapenimport och har föråldrade regler för vapenexporten som inte tillräckligt tar hänsyn till utrikespolitiska målsättningar om till exempel demokrati och en hållbar utveckling.

Den pågående konflikten mellan Israel och Hamas på Gazaremsan ger olustiga känslor vad gäller avsaknad av regler för import av krigsmateriel från Israel. Sverige har importerat krigsmateriel från Israel för 414 miljoner kronor den senaste tioårsperioden. Utöver det har Sverige ett tätt militärt samarbete med Israel där man bland annat har skrivit gemensamma säkerhetsskyddsavtal mellan länderna.

Export av krigsmateriel från Sverige är sedan lång tid reglerad i särskild lagstiftning. Att försäljning av vapen och annan krigsmateriel säljs trots att det är förbjudet enligt regelverket beror på att dispens ges för sådan export. Dispenser ska rimligtvis vara undantag mer än regel.

Regelverket vad gäller krigsmateriel för strid (KS) säger att detta inte ska säljas till:

·       stat som befinner sig i väpnad konflikt med annan stat oavsett om krigsförklaring har avgetts eller ej,

·       stat som är invecklad i internationell konflikt som kan befaras leda till väpnad konflikt,

·       stat som har inre väpnade konflikter,

·       stat där det förekommer omfattande och grova kränkningar av mänskliga rättigheter.

Tillstånd för utförsel av övrig krigsmateriel (ÖK) bör enligt riktlinjerna däremot kunna ges om:

·       mottagarlandet inte befinner sig i väpnad konflikt med annan stat,

·       mottagarlandet inte har inre väpnade oroligheter och

·       det inte i mottagarlandet förekommer omfattande och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Den nuvarande uppdelningen – krigsmateriel för strid (KS) och övrig krigsmateriel (ÖK) med delvis olika villkor beroende på vilken typ av krigsmateriel det handlar om – är icke lämplig. I verklig användning har all krigsmateriel stora effekter för att åstadkomma mänskligt lidande och död.

Regelverket bör därför vara likartat oavsett om det är krigsmateriel för strid eller övrig krigsmateriel och att det är det något strängare regelverket för (KS) som konsekvent ska gälla. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Trots dessa regler förekommer i princip varje år export av krigsmateriel till stater som enligt ovanstående regler med bred marginal borde diskvalificera dessa som köpare eller mottagare av krigsmateriel.

Jag vill med utgångspunkt från ovanstående fråga statsrådet:

Vilka initiativ kommer statsrådet att ta för att förändra de svenska reglerna för vapenexporten och införa nya regler för vapenimporten?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-01-15 Anmäld: 2009-01-15 Sista svarsdatum: 2009-01-29 Besvarad: 2009-01-29

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.