Regler för miljözon

Interpellation 2013/14:481 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

I Sverige har ett antal kommuner infört regler för miljözon, bland annat de tre storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Ambitionen är bra, men det kan ifrågasättas om det haft rätt effekt. Om en kommun inför miljözon, måste dessa regler följa reglerna beskrivna i trafikförordningen. Här står dock ingenting om vilka utsläpp som fordon som kör i miljözon får ha. Det står att reglerna endast gäller för tyngre dieselfordon och att fordonen ska vara högst sex år gamla.

Enligt danska forskare på katalysatorer för fordon, avgasforskare i Hongkong, Storbritannien med flera så ger nyare dieselfordon med katalysatorer upphov till mycket högre utsläpp av den giftiga gasen NO2 än äldre dieselfordon utan katalysatorer, som inte får köras i miljözon. Samtidigt beskriver de tre storstadskommunerna i Sverige att meningen med miljözon var att utsläppen av NO2 skulle minska.

Även nyare tyngre dieselfordon av typen Euro 5 och Euro 6 har högre utsläpp av NO2 då de körs på låg last i stadstrafik. Då blir avgasernas temperatur för låg, och avgasreningen som ska ta bort NO2 fungerar dåligt eller inte alls.

Mätningar av NO2 i stadsluften i Stockholm, Göteborg och Malmö visar att halten av NOx minskar, men halten av NO2 ökar i till exempel Göteborg och Malmö. Då NOx är NO + NO2, har således gasen NO minskat i stadsluften. Att minska NO ger inte bättre miljö och hälsa.

Kommunerna med miljözon har även angett att meningen med miljözon var att PM10 skulle minska. PM10 kommer främst från slitage av vägar och däck, enligt forskare på Väg- och trafikforskningsinstitutet (VTI). PM10 påverkas alltså inte av reglerna för miljözon. Nya och äldre fordon ger samma slitage av bildäck och vägar. Reglerna för miljözon uppnår inte sitt syfte, det vill säga lägre halter av NO2 och PM10 i stadsluft.

Vad avser statsrådet att göra för att nå syftet att få ned utsläppen i städerna?

Vad avser statsrådet att göra för att uppmärksamma kommunerna på att deras vällovliga syfte inte uppfylls? 

Interpellationen är återtagen

Händelser

Inlämnad: 2014-05-14 Överlämnad: 2014-05-14 Återtagen: 2014-05-22 Sista svarsdatum: 2014-06-04