Regler för energianvändning

Interpellation 2008/09:195 av Eriksson, Alf (s)

av Eriksson, Alf (s)

den 5 december

Interpellation

2008/09:195 Regler för energianvändning

av Alf Eriksson (s)

till miljöminister Andreas Carlgren (c)

I Boverkets byggregler anges att specifik energianvändning högst får uppgå till 110 terawattimmar per kvadratmeter uppvärmd yta för bostäder. Ingen hänsyn tas till hur energin producerats eller vilken miljöpåverkan tillsatsenergin har.

Att använda fjärrvärme i form av spillvärme för uppvärmning är ett mycket gott miljömässigt alternativ i områden där denna energikälla finns tillgänglig.

Regelverket är i dag utformat så att spillvärmen klassas som tillsatsenergi.

Konsekvenserna av detta är att det byggs bostadsområden intill befintliga fjärrvärmeledningar som inte kan utnyttjas på grund av Boverkets regler. I stället installeras värmepumpar som slukar elenergi för att reglerna ska uppfyllas.

Jag vill därför fråga miljöministern vilka åtgärder han tänker vidta så att Boverkets regelsystem möjliggör att spillvärme kan tillvaratas vid nybyggnation av exempelvis nya villaområden.

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-05 Anmäld: 2008-12-08 Besvarad: 2008-12-16
Debatt (7 anföranden)